Λάθος που παράγεται κατά τη διάρκεια της εικόνας μποτών προεπιλογής φορτίων στη δυσανάγνωστη δισκέτα

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


case 0x31:
cprintf("\n\n ΘΕΣΗ: Κανένα μέσο στην κίνηση (επεκτάσεις της ΙΒΜ/κρατών μελών INT 13H)");
break;

case 0x32:
cprintf("\n\n ΘΕΣΗ: Ανακριβής τύπος κίνησης που αποθηκεύεται στο CMOS (Compaq)");
break;

case 0x40:
cprintf("\n\n ΘΕΣΗ: Επιδιώξτε τη λειτουργία αποτυχημένη");
break;

case 0x80:
cprintf("\n\n ΘΕΣΗ: Η σύνδεση απέτυχε σε respond(Disk χρονομετρημένος-έξω)");
break;

case 0xB0:
cprintf("\n\n ΘΕΣΗ: Όγκος που δεν κλειδώνεται στην κίνηση (επεκτάσεις INT 13H)");
break;

case 0xB1:
cprintf("\n\n ΘΕΣΗ: Όγκος που κλειδώνεται στην κίνηση (επεκτάσεις INT 13H)");
break;

case 0xB2:
cprintf("\n\n ΘΕΣΗ: Όγκος μη μετακινούμενος (επεκτάσεις INT 13H)");
break;

case 0xB3:
cprintf("\n\n ΘΕΣΗ: Όγκος σε χρήση (επεκτάσεις INT 13)");
break;

case 0xB4:
cprintf("\n\n ΘΕΣΗ: Αρίθμηση κλειδαριών υπερβαίνουσα (επεκτάσεις INT 13H)");
break;

case 0xB5:
cprintf("\n\n ΘΕΣΗ: Έγκυρος εκτινάξτε το αίτημα αποτυχημένο (επεκτάσεις INT 13H)");
break;

default: cprintf("\n\n ΘΕΣΗ:ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ θέσης για τα πλαδαρά λάθη");

}
}
return 0;
}

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Software Bundle | Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Sim Card Data Recovery Software | Internet History Eraser

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek