Πρόγραμμα για να γίνει η εικόνα μποτών της δισκέτας στο χαρακτήρα ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟΥ

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι ακριβώς να ληφθεί μια φρέσκια και νέα δισκέτα για να κάνει την εικόνα DBR του και να αντιγράψει την παραγωγή αυτού του προγράμματος από το αρχείο προορισμού που διευκρινίζεται και να κολλήσει αυτό το στοιχείο στο πρόγραμμά σας. Κάνετε μερικών που σχηματοποιούν αν είναι απαραίτητο. Δείτε πώς λειτουργεί:

/* Πρόγραμμα για να γίνει η εικόνα μποτών της δισκέτας στο χαρακτήρα ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟΥ */

#include <bios.h>
#include <stdio.h>

int main(void)
{
struct diskinfo_t dinfo;
union REGS regs;
int result,i;
int count=0;
char fname[80];
static char dbuf[512];
FILE *fp;

dinfo.drive = 0x00; /*αριθμός κίνησης για το Α:*/
dinfo.head = 0; /* επικεφαλής αριθμός δίσκων */
dinfo.track = 0; /*αριθμός διαδρομής */
dinfo.sector = 1; /* αριθμός τομέα */
dinfo.nsectors = 1; /* αρίθμηση τομέα */
dinfo.buffer = dbuf; /* απομονωτής στοιχείων*/
clrscr();

gotoxy(10,3);cprintf("Εισάγετε το όνομα αρχείων και την πορεία για να αποθηκεύσετε την εικόνα μποτών στο σύστημα ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟΥ");
gotoxy(5,5);
gets(fname);

fp=fopen(fname,"wb");

if((fp=fopen(fname,"wb"))==NULL)
{
highvideo();
gotoxy(10,10);cprintf("Το αρχείο δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί");
getch();
exit(0);
}

/// Μονογράψτε το σύστημα δίσκων \\\

for(i=0; i<3; i++)
{
regs.h.ah = 0x00; /* Σύστημα δίσκων αναστοιχειοθέτησης */
regs.h.dl = 0x00; /* Δισκέτα α:*/

int86(0x13, &regs, &regs);
}

gotoxy(10,9); cprintf("Προσπάθεια να διαβάσει από την κίνηση δισκετών:\n");
result = _bios_disk(_DISK_READ, &dinfo);

if ((result & 0xff00) == 0)
{
gotoxy(10,14);
cprintf("Δίσκος που διαβάζεται από την κίνηση δισκετών: επιτυχής.\n");

while(count<512)
{
fprintf(fp,"0x%X, ",dbuf[count] & 0xff );
count++;
}

fclose(fp);
}

else
{
gotoxy(10,14);
cprintf("Μην μπορέστε να διαβάσετε να οδηγήσει το Α, status = 0x%02x\n", result);
}
return 0;
}

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Software Bundle | Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Sim Card Data Recovery Software | Internet History Eraser

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek