Ανακτήστε τα στοιχεία από τον κατάλογο ρίζας πληροφοριών αρχείων ανάγνωσης δισκετών

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


do
{
file_no=0;

finfo.drive = 0x00; /* αριθμός κίνησης για το Α:*/
finfo.head = head; /* επικεφαλής αριθμός δίσκων*/
finfo.track = track; /* αριθμός διαδρομής*/
finfo.sector= sector; /* αριθμός τομέα */
finfo.nsectors=1; /* αρίθμηση τομέα */
finfo.buffer = buf; /* απομονωτής στοιχείων */

result = _bios_disk(_DISK_READ, &finfo); /* Διαβάστε τον τομέα */

if( (result & 0xff00) != 0) /* Εάν διαβασμένο λάθος, μήνυμα λάθους επίδειξης και έξοδος*/
{
printf("Διαβάστε το λάθος");
getch();
exit(0); // Επιστρέψτε στο DOS
}

/// Σχήμα οθόνης επίδειξης πληροφοριών \\\

clrscr();
gotoxy(9,1);
cprintf("ΕΠΙΔΕΙΞΗ CYLN:%u, HEAD: %u, SECTOR: %u", track, head, sector);
gotoxy(9,2);
cprintf("ΜΈΓΕΘΟΣ ΈΝΑΡΞΗΣ ΙΔΙΟΤΉΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΟΝΌΜΑΤΟΣ FNO");
gotoxy(7,3);
cprintf("--------------------------------------------");

/* Ένας τομέας τη φορά. Κάθε αρχείο/το λήμμα DIR παίρνει την ψηφιολέξη 32 */

for(i=0;i<512;i+=32)
{
for(j=0;j<8;j++)
{

///Βρείτε το αρχείο/το όνομα Dir\\\

root[file_no].name[j]=buf[j+i];
}

for(j=8;j<11;j++)
{

/// Βρείτε την επέκταση \\\

root[file_no].ext[j-8]=buf[i+j];
}

j=11;
root[file_no].attribute=buf[i+j]; /// Ιδιότητες

/// Αρχική συστάδα \\\

root[file_no].start=(0xff & buf[27+i])*16*16 + (0xff & buf[26+i]);

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Software Bundle | Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Sim Card Data Recovery Software | Internet History Eraser

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek