Ανακτήστε τα στοιχεία από τις πληροφορίες αρχείων κώδικα δισκετών

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


/// Υπολογίστε το μέγεθος \\\

root[file_no].size =(long unsigned int)(0xff & buf[31+i])*16*16*16*16*16*16*16*16;

root[file_no].size+=(long unsigned int)(0xff & buf[30+i])*16*16*16*16;

root[file_no].size+=(long unsigned int)(0xff & buf[29+i])*16*16;

root[file_no].size+=(long unsigned int)(0xff & buf[28+i]);

if((root[file_no].start == 0) ||
(root[file_no].attribute == 15))
continue;
else
{
gotoxy(8,i/32+4);
cprintf("%2u",file_no); /*Αριθμός αρχείου επίδειξης */

for(j=0;j<8;j++)
{
gotoxy(14+j,i/32+4);
cprintf("%c",root[file_no].name[j]); /* Όνομα αρχείων επίδειξης*/
}

for(j=0;j<3;j++)
{
gotoxy(26+j,i/32+4);
cprintf("%c",root[file_no].ext[j]); /* Επέκταση επίδειξης*/
}

gotoxy(30,i/32+4);
cprintf("%u",root[file_no].attribute); /* Ιδιότητες επίδειξης */
if(root[file_no].attribute==16)
{
gotoxy(33,i/32+4);
cprintf("<DIR>"); /* Επίδειξη εάν ιδιότητες καταλόγου */
}
else
{
gotoxy(33,i/32+4);
cprintf("<FILE>"); /* Το λήμμα είναι ενός αρχείου */
}

gotoxy(44,i/32+4);
cprintf("%-5u", root[file_no].start); /* Αρχική συστάδα επίδειξης */
gotoxy(58,i/32+4);
cprintf("%-10lu", root[file_no].size); /* μέγεθος του αρχείου */
}
file_no++;
}

gotoxy(10,21);
cprintf("Τύπος "μ": Για να δει τον κατάλογο περισσότερων αρχείων ");

gotoxy(10,22);
cprintf("Ο Τύπος "ρ" :To ανακτεί ένα αρχείο από τον ανωτέρω κατάλογο");
ch=getch();

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Software Bundle | Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Sim Card Data Recovery Software | Internet History Eraser

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek