Η λειτουργία για να υπολογίσει CHS geomatry για την αποκατάσταση υπολογίζει ότι () ενσωματώνει ()

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Για να ανακτήσουν το διευκρινισμένο αρχείο, οι λειτουργίες υπολογίζουν () και ενσωματώνουν () καλούνται μέσα στη λειτουργία. Η κωδικοποίηση της λειτουργίας υπολογίζει ότι () έχει δοθεί κατωτέρω:

/*Λειτουργία για να υπολογίσει το CHS Geomatry για την αποκατάσταση */

void calculate(unsigned int start,unsigned int *cylinder,
unsigned int *head,unsigned int *sector)
{
unsigned int temp;
*cylinder=0;
*head=1;
*sector=14;

if(start<5)
*sector=14+start;
else
{
temp= (start-4)/18;
if(temp>0)
{
if(temp%2==0)
*head=0;
else
*head=1;
*cylinder+=1+temp/2;
}
else
{
*head=0;
*cylinder=1;
}
*sector=(start-4)%18;
}

/// Επιδείξτε το CHS του αρχείου που ανακτάται\\\
gotoxy(10,23);
cprintf("Cylinder = %u, Head = %u, Sector = %u",
*cylinder,*head,*sector);
}

Σχόλια στην κωδικοποίηση:

Η λειτουργία υπολογίζει ότι () πρόκειται να υπολογίσει τον κύλινδρο, το κεφάλι και τις πληροφορίες τομέα για το αρχείο που ανακτάται. Μετά από τον υπολογισμό ο κύλινδρος, αριθμοί κεφαλιών και τομέα επιδεικνύεται στην οθόνη.

Η κωδικοποίηση για τη λειτουργία ενσωματώνει () έχει δοθεί κατωτέρω:

/* Ενσωματώστε το αρχείο και σώστε το ανακτημένο αρχείο στο διευκρινισμένο όνομα πορειών και αρχείων */

void integrate(long unsigned int size, unsigned int cylinder, unsigned int head, unsigned int sector)
{
void clear_the_line(unsigned int);

/* Λειτουργία για να ελέγξει τον τομέα για τα λάθη*/

int verify_the_sector(unsigned int, unsigned int, unsigned int);

int status;
char buf[512],*Filename_with_path;
struct diskinfo_t dinfo;
unsigned int result;
FILE *fp;

unsigned int left,i;
unsigned int sec;

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Software Bundle | Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Sim Card Data Recovery Software | Internet History Eraser

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek