Κώδικας για τη συγκόλληση της εικόνας μποτών από ένα αρχείο στον πρώτο τομέα της δυσανάγνωστης δισκέτας

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


/// Μονογράψτε το σύστημα δίσκων \\\

for(i=0; i<3; i++)
{
regs.h.ah = 0x00; /* Σύστημα δίσκων αναστοιχειοθέτησης */
regs.h.dl = 0x00; /* Δισκέτα α: */

int86(0x13, &regs, &regs);
}

while(count<512)
{
fscanf(fp,"%c",&dbuf[count]);
count++;
}

dinfo.drive = 0x00; /* αριθμός κίνησης για το Α: */
dinfo.head = 0; /* επικεφαλής αριθμός δίσκων*/
dinfo.track = 0; /* αριθμός διαδρομής*/
dinfo.sector = 1; /* αριθμός τομέα*/
dinfo.nsectors = 1; /* αρίθμηση τομέα */
dinfo.buffer = dbuf; /* απομονωτής στοιχείων*/

result = _bios_disk(_DISK_WRITE, &dinfo);

if ((result & 0xff00) == 0)
{

fclose(fp);

gotoxy(10,14);cprintf("Επιτυχές!!! ελπίζω πλαδαρή εργασία Μάιος τώρα.\n");
}

else
{
gotoxy(10,14);
cprintf("Μην μπορέστε να διαβάσετε να οδηγήσει το Α, status = 0x%02x\n",result);
gotoxy(10,16);

switch(result)
{
case 0x00:
cprintf("\n\nΘΕΣΗ: Κανένα λάθος!!");
break;

case 0x01:
cprintf("\n\nΘΕΣΗ: Κακή εντολή");
break;

case 0x02:
cprintf("\n\n ΘΕΣΗ:Σημάδι διευθύνσεων που δεν βρίσκεται");
break;

case 0x03:
cprintf("\n\n ΘΕΣΗ: Προσπάθεια να γράψει στον γράφω-προστατευμένο δίσκο");
break;

case 0x04:
cprintf("\n\n ΘΕΣΗ: Που δεν βρίσκεται τομέας");
break;

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Software Bundle | Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Sim Card Data Recovery Software | Internet History Eraser

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek