Η λειτουργία για να πάρει τις παραμέτρους Drive επικαλείται το διευκρινισμένο αριθμό λειτουργίας επέκτασης INT 13H με τις τιμές καταλόγων τμήματος εάν πάρτε τη λειτουργία γεωμετρίας κίνησης αποτυγχάνει, μήνυμα λάθους επίδειξης και έξοδος

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


///// Λειτουργία για να πάρει τις παραμέτρους Drive \\\\\

unsigned long getdrivegeometry (int drive)
{
union REGS i, o ;
struct SREGS s ;
struct geometry g = { 26, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } ;

i.h.ah = 0x48 ; /* Ο αριθμός λειτουργίας 0x48 επεκτάσεων INT 13H Βλέπει τα σχόλια
Below */
i.h.dl = drive; /* Αριθμός κίνησης */
i.x.si = FP_OFF ( (void far*)&g ) ;
s.ds = FP_SEG ( (void far*)&g ) ;

/* Επικαλεσθείτε το διευκρινισμένο αριθμό λειτουργίας επέκτασης INT 13H με τις τιμές καταλόγων τμήματος */

int86x ( 0x13, &i, &o, &s ) ;

printf("\n Head = %lu, Sectors Per Track = %lu, Cylinder =
%lu\n", g.heads, g.spt, g.cyl);

/* Εάν πάρτε η λειτουργία γεωμετρίας κίνησης αποτυγχάνει, μήνυμα λάθους επίδειξης και έξοδος */

if(g.spt==0)
{
printf("\n Πάρτε τη λειτουργία γεωμετρίας Drive αποτυγχάνει....");
printf("\n Οι επεκτάσεις που δεν υποστηρίζονται, πιέζουν οποιοδήποτε πλήκτρο στην έξοδο...");
getch();
exit(1);
}

return *g.sectors; /* Επιστρέψτε τον αριθμό τομέων στο Drive */

}

////// Έναρξη του κεντρικού αγωγού \\\\\\

void main()
{
unsigned long loop=0, Sectors_in_HDD1=0, Sectors_in_HDD2=0;

unsigned char buffer[61440]; /* Απομονωτής στοιχείων 61440 ψηφιολέξεων σε ανάγνωσεις-γραφής 120 τομείς 512 ψηφιολέξεων τη φορά να κερδηθεί χρόνος. */

char choice;

clrscr();

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)





Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek