Η λειτουργία για να γράψει τον απόλυτο τομέα (σ) επικαλείται τη διευκρινισμένη λειτουργία του INT 13H με τις τιμές καταλόγων τμήματος

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


//// Λειτουργία για να γράψει τον απόλυτο τομέα (σ) \\\\

int writeabsolutesectors ( int drive,
unsigned long sectornumber,
int numofsectors,
void *buffer )
{
union REGS i, o ;
struct SREGS s ;
struct diskaddrpacket pp ;

pp.packetsize = 16 ; /*Μέγεθος πακέτων = 10H*/
pp.reserved = 0 ; /* Διατηρημένος = 0 */

pp.blockcount = numofsectors ; /* Αριθμός τομέων που γράφονται */

/* για τον απομονωτή στοιχείων */

pp.bufferaddress = (char far*) MK_FP ( FP_SEG((void
far*)buffer), FP_OFF((void far*)buffer));

pp.blocknumber[0] = sectornumber ;/* Αριθμός τομέα που γράφεται */

pp.blocknumber[1] = 0 ; /* Αριθμός φραγμών = 0*/

i.h.ah = 0x43 ; /* Αριθμός λειτουργίας */
i.h.al = 0x00 ; /* Γράψτε τις σημαίες, δείτε τα σχόλια */
i.h.dl = drive ; /* Φυσικός αριθμός Drive*/

/* ds:si για τις παραμέτρους απομονωτών */
i.x.si = FP_OFF ( (void far*)&pp ) ;

/* ds:si για τις παραμέτρους απομονωτών*/
s.ds = FP_SEG ( (void far*)&pp ) ;

/* Επικαλεσθείτε τη διευκρινισμένη λειτουργία του INT 13H με τις τιμές καταλόγων τμήματος */

int86x ( 0x13, &i, &o, &s ) ;

if ( o.x.cflag==1)
return 0 ; /* αποτυχία*/
else
return 1 ; /* επιτυχία */
}

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek