Απόλυτες τιμές καταλόγων τμήματος τομέα (σ)

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Σχόλια στην κωδικοποίηση:

Οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται έννοιες και από την δύο λειτουργία έχουν τις ακόλουθες:

Παράμετρος

Μέγεθος στις ψηφιολέξεις

Περιγραφή

pp.packetsize = 16

1 Ψηφιολέξη

Μέγεθος του πακέτου = 10H

pp.reserved = 0

1 Ψηφιολέξη

Διατηρημένος = 0

pp.blockcount = numofsectors

2 Ψηφιολέξεις

Αριθμός τομέων που διαβάζουν

pp.bufferaddress = (προσροφητικός άνθρακας * μακριά)
MK_FP (FP_SEG((void far*)buffer), FP_OFF((void far*)buffer));

για τον απομονωτή στοιχείων ή τον απομονωτή μεταφοράς

pp.blocknumber[0 ] = sectornumber

4 Ψηφιολέξεις

Αριθμός τομέα σε ανάγνωση-γραφής (γενικά, χρειαζόμαστε μόνο αυτό). Μόνο μόνο αυτό μπορεί να υποστηρίξει μέχρι 2,1 terabyte.

pp.blocknumber[1 ] = 0

4 Ψηφιολέξεις

Αριθμός φραγμών.
Χρησιμοποιήστε αυτό, εάν έχοντας πρόσβαση στο δίσκο μεγαλύτερων έπειτα 2,1 terabyte στο μέγεθος.

i.h.ah = 0x42 ή i.h.ah = 0x43

2 Ψηφιολέξεις

Αριθμός λειτουργίας επεκτάσεων INT 13H

i.h.al = 0x00

1 Ψηφιολέξη

Γράψτε ότι οι σημαίες χρησιμοποιούμενες μέσα γράφουν τη λειτουργία μόνο,
00H, 01H χρησιμοποιείται για Write χωρίς Verify και 02H χρησιμοποιείται για γράφει με ελέγχει

i.h.dl = κίνηση

2 Ψηφιολέξεις

Φυσικός αριθμός Drive

i.x.si = FP_OFF ((κενό far*)&pp)

ds:si για τις παραμέτρους απομονωτών

s.ds = FP_SEG ((κενό far*)&pp)

ds:si για τις παραμέτρους απομονωτών

int86x (0x13, &i, &o, &s)

Επικαλεσθείτε τη διευκρινισμένη λειτουργία του INT 13H με τις τιμές καταλόγων τμήματος

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

 

 

Chapter 12

 
 

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek