Πρόγραμμα για να αποκατασταθεί το στήριγμα MBR από το εφεδρικό αρχείο

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Πρόγραμμα για να αποκατασταθεί το MBR από το στήριγμα:

Η κωδικοποίηση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

/* Πρόγραμμα για να αποκατασταθεί το στήριγμα MBR από το εφεδρικό αρχείο */

#include <bios.h>
#include <stdio.h>

int main(void)
{
struct diskinfo_t dinfo;
int result;
int count=0;
char filename[80]; /* Αποθηκεύει το όνομα αρχείων που δίνεται από το χρήστη */
static char dbuf[512]; /* Απομονωτής στοιχείων 512 ψηφιολέξεων */
FILE *fp;

/*Πάρτε το χρήστη εισαγμένο για την εφεδρική πορεία αρχείων MBR */

printf("\n Εισάγετε το όνομα αρχείου και την πορεία του εφεδρικού αρχείου MBR \n ");
gets(filename);

if((fp=fopen(filename,"rb"))==NULL)
{
printf("Δεν θα μπορούσε να ανοίξει το εφεδρικό αρχείο, να πιέσει οποιοδήποτε πλήκτρο στην έξοδο...");
getch();
exit(1);
}


/* Τα στοιχεία MBR πρέπει να είναι ακριβών 512 ψηφιολέξεων*/

while(count<512)
{
fscanf(fp,"%c",&dbuf[count]);
count++;
}
fclose(fp);

printf("Προσπάθεια να γράψει στο σκληρό δίσκο:\n");

dinfo.drive = 0x80; /* αριθμός κίνησης για τον πρώτο σκληρό δίσκο */
dinfo.head = 0; /* επικεφαλής αριθμός δίσκων */
dinfo.track = 0; /*αριθμός διαδρομής*/
dinfo.sector = 1; /* αριθμός τομέα */
dinfo.nsectors = 1; /* αρίθμηση τομέα*/
dinfo.buffer = dbuf; /* απομονωτής στοιχείων */

result = _bios_disk(_DISK_WRITE, &dinfo);

if ((result & 0xff00) == 0)
{
printf("Αποκατάσταση του στηρίγματος MBR στον τομέα των δίσκων: επιτυχής.\n");
}
else

printf("Μην μπορέστε να γράψετε σε σκληρό δίσκο, θέση =
0x%02x\n", result);

return 0;
}

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek