πληροφορίες δομών dinfo diskinfo_t λειτουργίας MBR παραμέτρων της _ bios_disk

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Σχόλια στην κωδικοποίηση προγράμματος:

Στην κωδικοποίηση προγράμματος που δίνεται ανωτέρω, βασικά προχωράμε να εκτελέσουμε τους ακόλουθους στόχους βαθμιαία:

  • σημεία dinfo στη δομή diskinfo_t που περιέχει τις πληροφορίες των παραμέτρων που απαιτούνται από τη λειτουργία που εκτελείται από τη _ λειτουργία bios_disk.
  • Δεδομένου ότι θέλουμε να γράψουμε στον πρώτο τομέα του δίσκου επομένως η θέση του τομέα θα είναι η ακόλουθη:

Παράμετρος

Αυτό που σημαίνει

dinfo.drive = 0x80

Δείχνει τη φυσική κίνηση 80H που είναι ο πρώτος σκληρός δίσκος.

dinfo.head = 0

Δείχνει τον επικεφαλής αριθμό 0

dinfo.track = 0

Δείχνει τη διαδρομή 0

dinfo.sector = 1

Πρώτος τομέας της δισκέτας που είναι τομέας 1

dinfo.sector = 1

Αριθμός τομέων που εξετάζουν για τη διαβασμένη λειτουργία = 1

dinfo.buffer = dbuf

Απομονωτής στοιχείων για τη λειτουργία

  • Το όνομα αρχείων και η πορεία του στηρίγματος MBR, που δίνεται από το χρήστη, αποθηκεύονται στο όνομα αρχείου σειράς χαρακτήρα. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι πληροφορίες MBR πρέπει ακριβών 512 ψηφιολέξεων.
  • _ bios_disk(_DISK_WRITE, &dinfo) γράφει τα στοιχεία όσον αφορά τον πρώτο τομέα του σκληρού δίσκου (80H), καθορισμένο από το dinfo.
  • Η θέση επιστρεφόμενη, αποθηκεύεται στο αποτέλεσμα που χρησιμοποιείται για να επιδείξει το μήνυμα για την επιτυχή λειτουργία ή για να επιδείξει ένα μήνυμα λάθους στην οθόνη εάν οποιοδήποτε λάθος εμφανίζεται.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

Next page


© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek