Πρόγραμμα για να τροποποιηθούν οι τιμές της επιτραπέζιας εισόδου χωρισμάτων MBR

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Τροποποιήστε MBR με τον προγραμματισμό

Το πρόγραμμα δειγμάτων για να παρουσιάσει, πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε τις τιμές της επιτραπέζιας εισόδου χωρισμάτων MBR έχει δοθεί κατωτέρω. Το πρόγραμμα τροποποιεί την είσοδο χωρισμάτων τιμών δεύτερη του πίνακα χωρισμάτων MBR.

Η κωδικοποίηση του προγράμματος έχει δοθεί κατωτέρω:

/*Πρόγραμμα για να τροποποιηθούν οι τιμές της επιτραπέζιας εισόδου χωρισμάτων MBR */

# include <bios.h>

/*δομή για να διαβάσει την είσοδο χωρισμάτων από τον πίνακα χωρισμάτων*/

struct partition
{
unsigned char bootable ; /* Ενεργός ψηφιολέξη χωρισμάτων */
unsigned char start_side ; /* Αρχικό κεφάλι */
unsigned int start_sec_cyl ; /* συνδυασμός αρχικού αριθμού τομέα και κυλίνδρων */
unsigned char parttype ; /* Ψηφιολέξη δεικτών συστημάτων αρχείων*/
unsigned char end_side ; /* Τελείωμα του κεφαλιού*/
unsigned int end_sec_cyl ; /* συνδυασμός αρχικού αριθμού τομέα και κυλίνδρων */
unsigned long part_beg ; /* Σχετικός αριθμός τομέα */
unsigned long plen ; /* Μήκος χωρισμάτων στους τομείς*/
} ;

/* Δομή για να διαβάσει MBR */

struct part
{
unsigned char master_boot[446] ; /* Ipl (αρχικός φορτωτής προγράμματος)*/
struct partition pt[4] ; /* Πίνακας χωρισμάτων*/
int lasttwo ; /* Μαγικός αριθμός */
} ;

struct part p ;

void main()
{
unsigned int t1,t2;
clrscr();

biosdisk ( 2, 0x80, 0, 0, 1, 1, &p ) ;
display(); /* επιδείξτε τις επιτραπέζιες πληροφορίες χωρισμάτων*/

getch();

/*Υποθέστε ότι θέλουμε να τροποποιήσουμε τις πληροφορίες χωρισμάτων της δεύτερης εισόδου χωρισμάτων από τον πίνακα χωρισμάτων MBR, με αυτές τις τιμές */

p.pt[1].bootable = 0x80; /* Ενεργό χώρισμα μποτών */

p.pt[1].parttype = 0x7; /*Χώρισμα NTFS*/

p.pt[1].start_side = 0; /* Αρχικό κεφάλι = 0*/

p.pt[1].end_side = 31; /* Τελείωμα επικεφαλής == 31 */

p.pt[1].part_beg = 808416;/* Σχετικός τομέας = 808416 */

p.pt[1].plen = 405216; /* Συνολικοί τομείς στο χώρισμα = 405216 */


Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Software Bundle | Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Sim Card Data Recovery Software | Internet History Eraser

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek