Γράψτε τις νέες πληροφορίες σε MBR, τροποποιήστε τις τιμές της επιτραπέζιας εισόδου χωρισμάτων

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


/* Γράψτε τις νέες πληροφορίες σε MBR *\

/* Για να γράψετε τις τιμές στο χώρισμα MBR παρουσιάστε, Uncomment η λειτουργία biosdisk που δίνεται κατωτέρω */

// biosdisk ( 3, 0x80, 0, 0, 1, 1, &p ) ;


display(); /* Επιδείξτε τις τροποποιημένες πληροφορίες */
getch();
}

Σχόλια στην κωδικοποίηση:

Το πρόγραμμα που δίνεται ανωτέρω είναι ένα πρόγραμμα δειγμάτων για να επιδείξει πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε τις τιμές επιτραπέζια είσοδος χωρισμάτων MBR. Εάν θέλετε να τροποποιήσετε τις τιμές της εισόδου χωρισμάτων για τέτοιες λογικά χωρίσματα, όποιοι βρίσκονται εκτεταμένο χώρισμα, πρέπει να τροποποιήσετε τις τιμές μέσα πίνακας χωρισμάτων εκτεταμένου MBR.

Οι τιμές που έχουν δοθεί εδώ για να τροποποιήσουν την επιτραπέζια είσοδο χωρισμάτων είναι ακριβώς για καταδεικνύουν, πώς να τροποποιήσουν. Μην τροποποιήστε ποτέ τον πίνακα χωρισμάτων με τις παράνομες ή παράλογες τιμές. Με αυτόν τον τρόπο το ολόκληρο χώρισμα μπορεί να γίνει απρόσιτο.

Το χώρισμα δομών χρησιμοποιείται για να διαβάσει την είσοδο χωρισμάτων από τον πίνακα χωρισμάτων και το μέρος δομών σε διαβασμένο MBR. Για να κάνει πραγματικά τις τροποποιήσεις στο χώρισμα να παρουσιάσουν το uncomment biosdisk( ) function.

Εάν θέλετε να τροποποιήσετε τις τιμές της έναρξης και του τελειώματος, τομείς και αριθμοί κυλίνδρων του χωρίσματος, υπολογίζουν οι τιμές, όπως περιγράφεται στα σχόλια του προγράμματος για να διαβαστεί και να επιδειχθεί πίνακας χωρισμάτων MBR, συζητημένος στην έναρξη αυτού του κεφαλαίου.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

 


 

Chapter 13

 

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Next page


 

Chapter 15

 

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Software Bundle | Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Sim Card Data Recovery Software | Internet History Eraser

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek