Πρόγραμμα για να διαβαστεί ο πίνακας χωρισμάτων MBR

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Η κωδικοποίηση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

/* Πρόγραμμα για να διαβαστεί ο πίνακας χωρισμάτων MBR */

# include <bios.h>

/* δομή για να διαβάσει την είσοδο χωρισμάτων από τον πίνακα χωρισμάτων */

struct partition
{
unsigned char bootable ; /* Ενεργός ψηφιολέξη χωρισμάτων*/
unsigned char start_side ;/* Αρχικό κεφάλι */
unsigned int start_sec_cyl ; /* συνδυασμός αρχικού αριθμού τομέα και κυλίνδρων */
unsigned char parttype ; /* Ψηφιολέξη δεικτών συστημάτων αρχείων */
unsigned char end_side ; /* Τελείωμα του κεφαλιού */
unsigned int end_sec_cyl ; /* συνδυασμός αρχικού αριθμού τομέα και κυλίνδρων */

unsigned long part_beg ; /* Σχετικός αριθμός τομέα */
unsigned long plen ; /* Μήκος χωρισμάτων στους τομείς */
} ;

/* Δομή για να διαβάσει MBR */

struct part
{
unsigned char master_boot[446] ; /* Ipl (αρχικός φορτωτής προγράμματος)*/
struct partition pt[4] ; /* Πίνακας χωρισμάτων */
int lasttwo ; /* Μαγικός αριθμός*/
} ;

struct part p ;

void main()
{
clrscr();

/* Διαβάστε τον πρώτο τομέα του πρώτου σκληρού δίσκου */

biosdisk ( 2, 0x80, 0, 0, 1, 1, &p ) ;

display(); /*Επιδείξτε τις πληροφορίες του πίνακα χωρισμάτων MBR*/
getch();

}

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Software Bundle | Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Sim Card Data Recovery Software | Internet History Eraser

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek