Πρόγραμμα για να βρεθούν όλα τα λογικά χωρίσματα και οι πληροφορίες τους

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Πρόγραμμα για να βρεθούν όλα τα λογικά χωρίσματα και οι πληροφορίες τους

Το πρόγραμμα που συζητήσαμε νωρίτερα επρόκειτο να διαβάσει τις πληροφορίες χωρισμάτων από τον πίνακα χωρισμάτων MBR. Αλλά ακριβώς μόνο με την ανάγνωση του MBR, δεν μπορούμε να πάρουμε τις πληροφορίες άλλων λογικών χωρισμάτων που είναι στο εκτεταμένο χώρισμα του δίσκου.

Ήδη έχουμε συζητήσει ότι το κύριο αρχείο μποτών έχει το όριο τεσσάρων καταχωρήσεων στον κύριο πίνακα χωρισμάτων. Εντούτοις η θέση του εκτεταμένου κύριου αρχείου μποτών μπορεί να ληφθεί με τη βοήθεια του κύριου αρχείου μποτών που περιέχει τους εκτεταμένους πίνακες χωρισμάτων, το των οποίων σχήμα είναι ακριβώς το ίδιο από τον κύριο πίνακα χωρισμάτων.

Όλα τα εκτεταμένα χωρίσματα πρέπει να υπάρξουν μέσα στο διάστημα που διατηρείται από την εκτεταμένη είσοδο χωρισμάτων. Μόνο δύο από τα εκτεταμένα χωρίσματα προορίζονται να χρησιμοποιηθούν, ο πρώτος ως κανονικό χώρισμα και ο δεύτερος όπως ένα άλλο εκτεταμένο χώρισμα εάν υπάρχει.

Κατά συνέπεια με τη βοήθεια ενός κύριου πίνακα χωρισμάτων μπορούμε να πάρουμε τη θέση ενός άλλου εκτεταμένου κύριου πίνακα χωρισμάτων δίπλα σε το, εάν παρόν.

Το ακόλουθο πρόγραμμα είναι για την εύρεση όλων των λογικών χωρισμάτων και των πληροφοριών εισόδων χωρισμάτων τους, διαβάζοντας MBR και εκτεταμένο MBRs από το δίσκο. Η κωδικοποίηση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

/* Πρόγραμμα για να διαβαστούν οι παράμετροι όλου του λογικού χωρίσματος παρόντος στο δίσκο*/

#include<dos.h>

char buffer[512], report_par[20];
unsigned drive_num =0x80;
unsigned long star_sec[20], sec;

/* Δομή του σχήματος πακέτων διευθύνσεων δίσκων, που χρησιμοποιείται από τη λειτουργία readabsolutesectors */

struct diskaddrpacket
{
char packetsize ; /*Μέγεθος του πακέτου, γενικά 10H */
char reserved ; /* Διατηρημένο (0)*/
int blockcount ; /* Αριθμός φραγμών στη μεταφορά */
char far *bufferaddress ; /* διεύθυνση για να μεταφέρει τον απομονωτή */
unsigned long blocknumber[2] ; /*Αρχικός απόλυτος αριθμός φραγμών */
} ;

void main()
{
int no_par,i;

clrscr();

no_par = 0;

All_partition_information(star_sec,&no_par,&sec,buffer, report_par);

printf(" \n\n Συνολικά χωρίσματα στο δίσκο = %d\n ", no_par);

for(i=0;i<no_par;i++)
{
printf("\n Αρχικός αριθμός τομέα χωρίσματος %d = %lu " , i+1, star_sec[i]);
}
printf("\n");

getch();

}

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Software Bundle | Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Sim Card Data Recovery Software | Internet History Eraser

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek