Πρόγραμμα για να διαβαστούν οι παράμετροι όλου του λογικού χωρίσματος παρόντος στο δίσκο

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Η παραγωγή του προγράμματος θα επιδειχθεί όπως παρόμοια με αυτό:

Χώρισμα 1 - FAT32
Χώρισμα 2 - FAT32
Χώρισμα 3 - FAT32

Συνολικά χωρίσματα στο δίσκο = 3

Αρχικός αριθμός τομέα χωρίσματος 1 = 63
Αρχικός αριθμός τομέα χωρίσματος2 = 11277693
Αρχικός αριθμός τομέα χωρίσματος3= 25623738

Σχόλια στην κωδικοποίηση:

Η δομή diskaddrpacket χρησιμοποιείται για να διαβάσει το σχήμα πακέτων διευθύνσεων δίσκων, που χρησιμοποιείται από τη λειτουργία readabsolutesectors.

Η λειτουργία All_partition_information() χρησιμοποιείται για να βρεί όλες τις παραμέτρους όλων των χωρισμάτων από την είσοδο χωρισμάτων.

Αν και σε αυτό το πρόγραμμα, έχουμε επιδείξει μόνο το σύστημα αρχείων και οι σχετικές πληροφορίες τομέα όλων των διαθέσιμων λογικών χωρισμάτων στο δίσκο, εσείς μπορούν επίσης να τυπώσουν τις πληροφορίες άλλων παραμέτρων των πληροφοριών χωρισμάτων με τη χρησιμοποίηση της λειτουργίας All_partition_information() με λίγο περισσότερο printf.

Η κωδικοποίηση της λειτουργίας είναι η ακόλουθη:

/* Λειτουργία για να βρεί τις πληροφορίες όλων των λογικών χωρισμάτων την είσοδο χωρισμάτων τους */

All_partition_information( unsigned long *star_sec,
unsigned *no_par,
long *sec, char *buffer,
unsigned char *report_par )
{

unsigned long fat_check;
unsigned long *sectors_part;
static long se_p;
int temp_var1,active_offset,active_pos=0,i, extended_pos=0, partloc1;
unsigned long b_sec,se;
unsigned char active_par;
long relative_sec;
long no_sectors;

if(*sec==0 || *sec==1)
se_p=0;

do{
se=*sec;

/* Διαβάστε τον απόλυτο τομέα καθορισμένο μέχρι * το SEC */

readabsolutesectors(drive_num,*sec,1,buffer);

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Software Bundle | Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Sim Card Data Recovery Software | Internet History Eraser

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek