Λειτουργία για να βρεί τη λογική είσοδο χωρισμάτων ανάγνωσης πληροφοριών χωρισμάτων

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


/* ***** έλεγχος για το ενεργό χώρισμα ***** */

if(*sec==se && *no_par==0) /*εάν αρχικό χώρισμα*/
{
*sec=se=0;
for(active_offset=446;active_offset<=494;active_offset+=16)
{
active_par=buffer[active_offset];

if(active_par==0x80) /*έλεγχος για το ενεργό χώρισμα */
break;
else
active_pos++; /* θέση του ενεργού χωρίσματος*/
}

/*για το εκτεταμένο χώρισμα*/

for(active_offset=450;active_offset<=511;active_offset+=16)
{
active_par=buffer[active_offset];

if(active_par==0x05 | active_par==0x0F)
/*check for extended partition */
break;
else
extended_pos++; /*θέση του εκτεταμένου χωρίσματος */
}

if(active_pos==4)
active_pos=1;

if(extended_pos==4)
extended_pos=1;

partloc1=0x1C0+extended_pos*16;

}
else
{
active_pos=0;
extended_pos=1;
partloc1=0x1D0;

if(se_p!=0)
{
*sec=se=se_p; /*έναρξη του εκτεταμένου χωρίσματος */
}
}

 

/*Σχετικοί τομείς στο χώρισμα */

relative_sec= *(unsigned long *)(buffer+454+active_pos*16);

/*Αριθμός τομέων στο χώρισμα */

no_sectors=*(long *)(buffer+458+active_pos*16);

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Software Bundle | Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Sim Card Data Recovery Software | Internet History Eraser

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek