Προσδιορίστε την ψηφιολέξη δεικτών συστημάτων αρχείων για το χώρισμα FAT32

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


/* Προσδιορίστε την ψηφιολέξη δεικτών συστημάτων αρχείων*/

if( buffer[0x1C2+active_pos*16]==0x04 ||
buffer[0x1C2+active_pos*16]==0x05 ||
buffer[0x1C2+active_pos*16]==0x06 ||
buffer[0x1C2+active_pos*16]==0x0B ||
buffer[0x1C2+active_pos*16]==0x0C ||
buffer[0x1C2+active_pos*16]==0x0E ||
buffer[0x1C2+active_pos*16]==0x0F ||
buffer[0x1C2+active_pos*16]==0x07)
{

switch(buffer[0x1C2+active_pos*16])
{
/*Για το χώρισμα NTFS */
case 0x07: report_par[*no_par]='N';
printf("\n Χώρισμα-%d = NTFS",
*no_par+1);
break;

/* Για το χώρισμα FAT32*/

case 0x0B:
case 0x0C: report_par[*no_par]='3';
printf("\n Χώρισμα -%d = FAT32",
*no_par+1);
break;

/* Για το χώρισμα FAT16*/

case 0x04:
case 0x06:
case 0x0E: report_par[*no_par]='1';
printf("\n Χώρισμα -%d = FAT16",
*no_par+1);
break;
} // Τέλος του διακόπτη

b_sec=*sec+relative_sec;

sectors_part[*no_par]=no_sectors; /* Σειρά για να αποθηκεύσει τον αριθμό τομέων των χωρισμάτων*/

} //Τέλος εάν όρος

else
{ /* εάν αντιστοιχία δεικτών χωρισμάτων όχι */
if(*sec==0)
{ no_par=0;
break;
}

if((fat_check!=0x3631)&&(fat_check!=0x3233))
b_sec=*sec=0;
}

if((b_sec!=0)&&(sec!=0))
{
star_sec[*no_par]=b_sec;
(*no_par)++;
}
else
break;

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Software Bundle | Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Sim Card Data Recovery Software | Internet History Eraser

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek