Ανάγνωση του DBR του μεγάλου σχήματος όγκων του αρχείου μποτών DOS ενός όγκου FAT32

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Ανάγνωση του DBR των μεγάλων όγκων

Οι όγκοι χωρισμάτων που είναι μεγαλύτεροι από 32MB στο μέγεθος έχουν κάποιο διαφορετικό σχήμα DBR από το DBR για λιγότερο έπειτα ή τον ίσο 32MB στους όγκους.

Πρόκειται έτσι να παράσχει την υποστήριξη στους μεγάλους τόμους του δίσκου (για μια λεπτομερή περιγραφή σε το, να αναφέρει το κεφάλαιο η "λογική προσέγγιση στους δίσκους και το OS", συζήτησε νωρίτερα σε αυτό το βιβλίο).

Το σχήμα του αρχείου μποτών DOS ενός όγκου FAT32 έχει δοθεί στον ακόλουθο πίνακα:

FAT32 σχήμα αρχείων μποτών DOS

Όφσετ

Περιγραφή

Μέγεθος

00H

Κώδικας NOP άλματος

3 Ψηφιολέξεις

03H

Όνομα και έκδοση OEM

8 Ψηφιολέξεις

0BH

Ψηφιολέξεις ανά τομέα

2 Ψηφιολέξεις

0DH

Τομείς ανά συστάδα

1 Ψηφιολέξη

0EH

Διατηρημένοι τομείς

2 Ψηφιολέξεις

10H

Αριθμός αντιγράφων του FAT

1 Ψηφιολέξη

11H

Μέγιστες καταχωρήσεις καταλόγου ρίζας (αλλά μη διαθέσιμος για FAT32)

2 Ψηφιολέξεις

13H

Αριθμός τομέων στο χώρισμα μικρότερο από 32MB (επομένως μη διαθέσιμος για FAT32)

2 Ψηφιολέξεις

15H

Περιγραφέας μέσων (F8H για τους σκληρούς δίσκους)

1 Ψηφιολέξη

16H

Τομείς ανά FAT (στα παλαιότερα ΠΑΧΙΑ συστήματα και μη διαθέσιμος για FAT32)

2 Ψηφιολέξεις

18H

Τομείς ανά διαδρομή

2 Ψηφιολέξεις

1AH

Αριθμός κεφαλιών

2 Ψηφιολέξεις

1CH

Αριθμός κρυμμένων τομέων στο χώρισμα

4 Ψηφιολέξεις

20H

Αριθμός τομέων στο χώρισμα

4 Ψηφιολέξεις

24H

Αριθμός τομέων ανά FAT

4 Ψηφιολέξεις

28H

Σημαίες (τα κομμάτια 0-4 δείχνουν το ενεργό ΠΑΧΥ αντίγραφο) (το κομμάτι 7 δείχνει εάν ΠΑΧΥ να αντανακλάσει επιτρέπεται ή εκτός λειτουργίας < σαφής επιτρέπεται >) (εάν ΠΑΧΥ να αντανακλάσει είναι εκτός λειτουργίας, οι ΠΑΧΙΕΣ πληροφορίες γράφονται μόνο στο αντίγραφο που υποδεικνύεται από τα κομμάτια 0-4)

2 Ψηφιολέξεις

2AH

Έκδοση του Drive FAT32 (υψηλή ψηφιολέξη = σημαντική έκδοση, χαμηλή ψηφιολέξη = δευτερεύουσα έκδοση)

2 Ψηφιολέξεις

2CH

Αριθμός συστάδων της έναρξης του καταλόγου ρίζας

4 Ψηφιολέξεις

30H

Αριθμός τομέα του τομέα των πληροφοριών συστημάτων αρχείων (που παραπέμπεται από την έναρξη του χωρίσματος)

2 Ψηφιολέξεις

32H

Αριθμός τομέα του εφεδρικού τομέα των μποτών (που παραπέμπεται από την έναρξη του χωρίσματος)

2 Ψηφιολέξεις

34H

Διατηρημένος

12 Ψηφιολέξεις

40H

Λογικός αριθμός Drive χωρίσματος

1 Ψηφιολέξη

41H

Αχρησιμοποίητος (μπόρεσε να είναι υψηλή ψηφιολέξη της προηγούμενης εισόδου)

1 Ψηφιολέξη

42H

Εκτεταμένη υπογραφή (29H)

1 Ψηφιολέξη

43H

Αύξων αριθμός ή 32 - δυαδική ταυτότητα κομματιών του χωρίσματος
(Δυαδική ταυτότητα 32 μπιτ που παρέχονται από το ίδιο το OS)

4 Ψηφιολέξεις

47H

Όνομα όγκου του χωρίσματος

11 Ψηφιολέξεις

52H

ΠΑΧΥ όνομα (FAT32 σε αυτήν την περίπτωση)

8 Ψηφιολέξεις

5AH

Εκτελέσιμος κώδικας

420 Ψηφιολέξεις

1FEH

Εκτελέσιμος δείκτης ή μαγικός αριθμός (AAH 55H)

2 Ψηφιολέξεις

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek