Το πρόγραμμα για να επιδειχθούν οι παράμετροι μποτών του μεγάλου όγκου δίσκων, διάβασε το DBR των μεγάλων όγκων, οι οποίοι είναι μεγαλύτεροι από 32MB στο μέγεθος

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Το ακόλουθο πρόγραμμα πρόκειται να διαβάσει το DBR των μεγάλων όγκων, οι οποίοι είναι μεγαλύτεροι από 32MB στο μέγεθος:


/* Πρόγραμμα για να επιδειχθούν οι παράμετροι μποτών του μεγάλου όγκου δίσκων */

# include "dos.h"
# include "stdio.h"

void main()
{

struct boot
{
unsigned char code[3] ; /* Jump Code */
unsigned char system_id[8] ; /* OEM name & Version */
int bytes_per_sec ; /* Bytes Per Sector */
char sec_per_clus ; /* Sectors Per Cluster*/
unsigned int res_sec ; /* Number of Reserved
Sectors */
char fat_copies ; /* Number of FATs */
unsigned int root_dir_entry ;/* Number of Root
Directory Entry */

unsigned int no_sects ; /* Number of Sectors in
Logical Volume (if
Volume is <= 32MB) */
unsigned char Media_id ; /* Media Descriptor Byte
*/
unsigned int sec_per_fat ; /* Sector Per FAT */
unsigned int sec_per_trk ; /* Sectors Per Track */
unsigned int no_sides ; /* Number of Heads */
unsigned long no_sp_res_sect ; /* Number of Hidden
Sectors */
unsigned long long_sec_num ; /* Total Sectors in
Logical Volume
( Size >32MB) */
unsigned long num_sec_per_FAT; /* Sectors Per FAT */
unsigned int binary_flags; /* Binary Flags */
unsigned char version_of_FAT1; /* First Byte of FAT
Version */
unsigned char version_of_FAT2; /* Second Byte of FAT
Version */

unsigned long root_dir_start_cluster;
/* Root Directory
Starting Cluster
Number */
unsigned int sec_num_of_file_sys;
/* Sector Number of
File System
Information Sector
*/

unsigned int sec_num_of_backup_boot_sec;
/* Sector Number of
Backup Boot Sector
*/
unsigned char reserved[12]; /* Reserved */
unsigned char logical_drive_number;
/* Physical Drive
Number of Logical
Volume */
unsigned char unused_byte; /* Unused Byte */
unsigned char hex_extd_boot_signature;
/* Extended Boot
Signature(29H) */
unsigned long binary_volume_ID;/* Binary Volume ID */
unsigned char volume_label[11];/* Volume Label */
unsigned char FAT_name[8]; /* FAT Name */

unsigned char rest_code[420] ; /* Rest 420 Bytes of
The DBR */
unsigned char magic_number[2]; /* Magic Number */
} ;

struct boot b ;
char temp[4] ;
int val, drive,i;

val = biosdisk( 2, 0x80, 1,0,1,1, &b ) ;
/* Για τον πρώτο σκληρό δίσκο */

if ( val == -1 )
{
printf ( "Disk read Error...bad sector\n" ) ;
exit ( 1 ) ;
}

clrscr ( ) ;
printf ( " Jump Instruction Code = ");
for(i=0;i<=2;i++)
{
printf("%X",b.code[i]);
}
printf("(H)\n ");
printf ( "OEM name and version = %s\n ",
b.system_id ) ;

printf ( "Bytes per sector = %u\n ",
b.bytes_per_sec ) ;

printf ( "Sectors per cluster = %u\n ",
b.sec_per_clus ) ;

printf ( "Reserved sectors = %u\n ",
b.res_sec ) ;

printf ( "FAT copies = %d\n ",
b.fat_copies ) ;

printf ( "Root directory entries = %u\n ",
b.root_dir_entry ) ;

 

printf ( "No. of sectors on disk = %u\n ",
b.no_sects ) ;

printf ( "Media Descriptor Byte = %X(H)\n",
b.Media_id ) ;

printf ( "Sectors per FAT = %u\n ",
b.sec_per_fat ) ;

printf ( "Sectors per track = %u\n ",
b.sec_per_trk ) ;

printf ( "No. of sides = %u\n ",
b.no_sides ) ;

printf ( "No. of reserved (Hidden) sectors= %lu\n ",
b.no_sp_res_sect ) ;

printf ( "========== For Large(>32MB) Disks ========\n");

printf ( "No. of sectors,(if Volume is >32MB) = %lu\n ",
b.long_sec_num) ;

printf ( “Number of Sectors Per FAT = %lu\n “,
b.num_sec_per_FAT );

printf ( "Root Directory Starting Cluster = %lu\n ",
b.root_dir_start_cluster);

printf ( "File System Information Sector = %u\n ",
b.sec_num_of_file_sys);

printf ( "Sector Number of Backup Boot Sector = %u\n ",
b.sec_num_of_backup_boot_sec);

printf ( "Physical Drive Number = %X(H)\n",
b.logical_drive_number);

printf ( "Extended Boot Signature = %X(H)\n",
b.hex_extd_boot_signature);

printf ( "32-Bit Binary Volume ID = ");

Decimal_to_Binary(b.binary_volume_ID,32);

printf ( " (B)\n ");

printf ( "Volume Label = ");
for(i=0;i<=10;i++)
{
printf ( "%c",b.volume_label[i]);
}

printf ( "\n FAT name = ");
for(i=0;i<=7;i++)
{

printf ( "%c",b.FAT_name[i]);
}
printf ( "\n ");

printf ( "Magic Number = %X%X(H)",
b.magic_number[0],b.magic_number[1]);
getch();
}

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek