Λειτουργία για να αλλάξει τις παραμέτρους DBR

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


/* Λειτουργία για να αλλάξει τις παραμέτρους DBR */

Recover_with_values()
{
int val =0;

/* Jump Code of 3 Bytes For Floppy */
b.code[0] = 0xEB;
b.code[1]= 0x3E;
b.code[2]= 0x90 ;

/* System Id of 8 Bytes */
strcpy(b.system_id, "+05PSIHC");

/* Bytes Per Sector = 512 */
b.bytes_per_sec = 512;

/* Sector per Cluster for 1.44M 3.5" Floppy = 1 */
b.sec_per_clus = 1;

/* Number of Reserved Sectors = 1 */
b.res_sec =1;

/* Number of FAT Copies = 2 */
b.fat_copies =2;
/* Number of Root Directory Entry = 224 */
b.root_dir_entry =224;

/* Number of Sectors on Disk = 2880 */
b.no_sects =2880;

/* Media Descriptor Byte For Floppy = F0 (H) */
b.format_id =0xF0;

/* Sectors Per FAT = 9 */
b.sec_per_fat =9;

/* Sectors Per Track = 18 */
b.sec_per_trk =18;

/* Number of Sides = 2 */
b.no_sides =2;

/* Αριθμός ειδικών διατηρημένων τομέων (ή κρυμμένος
Sectors) = 0 */
b.no_sp_res_sect =0;

/* Use For Floppy Disk*/
val = abswrite ( 0, 1, 0, &b ) ;

if ( val == -1 )
{
printf ( "\n Disk Write Error...bad sector\n" ) ;
printf ( " Disk was not Recovered." ) ;
exit ( 1 ) ;
}

return 0;
}

display_info()
{
printf ( "\n Jump Code (Hex) = %X%X%X (H)\n",
b.code[0],b.code[1],b.code[2]);
printf ( " System ID = %s\n", b.system_id ) ;
printf ( " Bytes per sector = %d\n", b.bytes_per_sec ) ;

printf ( " Sectors per cluster = %d\n", b.sec_per_clus ) ;

printf ( " Reserved sectors = %d\n", b.res_sec ) ;

printf ( " FAT copies = %d\n", b.fat_copies ) ;

printf ( " Root directory entries = %d\n", b.root_dir_entry ) ;

printf ( " No. of sectors on disk = %u\n", b.no_sects ) ;

printf ( " Media Descriptor Byte = %X\n", b.format_id ) ;

printf ( " Sectors per FAT = %d\n", b.sec_per_fat ) ;

printf ( " Sectors per track = %d\n", b.sec_per_trk ) ;

printf ( " No. of sides = %d\n", b.no_sides ) ;

printf ( " No. of reserved sectors = %d\n", b.no_sp_res_sect ) ;
return 0;
}

Σχόλια στην κωδικοποίηση:

Η μπότα δομών χρησιμοποιείται για να έχει πρόσβαση στο DBR, σε ανάγνωση-γραφής οι παράμετροι του δίσκου. Το display_info () λειτουργίας, επιδεικνύει τις διάφορες παραμέτρους του δίσκου, διαβάζοντας από το DBR. Η λειτουργία Recover_with_values () χρησιμοποιείται για να τροποποιήσει και να ανακτήσει τις παραμέτρους DBR της δισκέτας.

Οι τιμές που χρησιμοποιούνται από τη λειτουργία Recover_with_values (), είναι για τις παραμέτρους 1.44MB, 3 DBR της δισκέτας ίντσας ½. Η περιγραφή αυτών των τιμών έχει δοθεί στον πίνακα που δίνεται έπειτα:

Αξία

Περιγραφή

b.code[0 ] = 0xEB
b.code[1] = 0x3E
b.code[2] = 0x90

Στον κώδικα άλματος 3 ψηφιολέξεων για τη διευκρινισμένη δισκέτα, έχει δοθεί eb 3E 90(H)

strcpy(b.system_id, "+ 05PSIHC")

Ταυτότητα συστημάτων 8 ψηφιολέξεων. Υπολογίζεται με την τρέχοντες ημερομηνία και το χρόνο του συστήματος, εντούτοις σχεδόν τίποτα λειτουργεί.

b.bytes_per_sec = 512

Ψηφιολέξεις ανά τομέα = 512

b.sec_per_clus = 1

Ο αριθμός τομέων ανά συστάδα για 1.44M δισκέτα 3,5 "είναι 1

b.res_sec = 1

Αριθμός διατηρημένων τομέων = 1

b.fat_copies = 2

Αριθμός ΠΑΧΙΩΝ αντιγράφων = 2

b.root_dir_entry = 224

Αριθμός καταχωρήσεων καταλόγου ρίζας για τη διευκρινισμένη δισκέτα = 224

b.no_sects = 2880

Αριθμός τομέων σε δίσκο = 2880

b.format_id = 0xF0

Ψηφιολέξη περιγραφέα μέσων για τη διευκρινισμένη δισκέτα = F0 (H)

b.sec_per_fat = 9

Αριθμός τομέων ανά FAT = 9

b.sec_per_trk = 18

Αριθμός τομέων ανά διαδρομή = 18

b.no_sides =2

Αριθμός πλευρών = 2

b.no_sp_res_sect = 0

Αριθμός ειδικών διατηρημένων τομέων (ή κρυμμένων τομέων) = 0

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

 


 

Chapter 14

 
 

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Next page

 

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek