Επιγραφή των αρχείων Microsoft Word

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


/* Επιγραφή των αρχείων Microsoft Word */

char header[10] = {0xD0,0xCF,0x11,0xE0,0xA1,0xB1,0x1A,0xE1};

/* Υποσημείωση των αρχείων Microsoft Word */

char DOC_footer[14] =
{0x57,0x6F,0x72,0x64,0x2E,0x44,0x6F,0x63,
0x75,0x6D,0x65,0x6E,0x74};

 

/// Έναρξη του κεντρικού αγωγού \\\
void main()
{

clrscr();

/* Εάν το συνολικό αριθ. των σκληρών δίσκων συνημμένων είναι λιγότερος
κατόπιν δύο, μήνυμα λάθους επίδειξης και έξοδος. */

if(((char)peekb(0x0040, 0x0075))<2)
{
printf("\n\n You Must Have At least Two Hard Disks
Attached to your Computer To Run This");
printf("\n Program. This Program has been developed
to recover the Data of Second Hard Disk.");

printf("\n Press any Key to Exit... ");
getch();
exit(1);
}

Sectors_in_HDD2=getdrivegeometry (0x81);

printf("\n Total Sectors in second Hard Disk = %lu",
Sectors_in_HDD2);

printf("\n\n \"You must save the recovered files in
another Hard Disk, Not in the Same Disk,");
printf("\n in which you are searching the lost
data.\"");
printf("\n\n Enter The Destination Path to save the
Recovered Files...\n ");
gets(path);

/* ελέγξτε εάν ο κατάλογος προορισμού υπάρχει ή όχι */
if(access(path, 0) != 0)
{

/* εάν ο κατάλογος προορισμού δεν υπάρχει, δημιουργήστε
ο κατάλογος μέχρι ένα επίπεδο */
if(mkdir(path)!=0)
{
printf("\n Could Not Create Directory \"%s\"",
path);
printf("\n Check Path..., Press any key to
exit...");
getch();
exit(1);
}
}

strcat(path,"\\Ptt");

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek