Λειτουργία για να γράψει τα απόλυτα writeabsolutesectors τομέα (σ)

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


//// Λειτουργία για να γράψει τον απόλυτο τομέα (σ)\\\\

int writeabsolutesectors ( int drive, unsigned long sectornumber, int numofsectors, void *buffer )
{

union REGS i, o ;
struct SREGS s ;
struct diskaddrpacket pp ;


pp.packetsize = 16 ; /* Μέγεθος πακέτων = 10H */

pp.reserved = 0 ; /* Διατηρημένος = 0*/

pp.blockcount = numofsectors ;/* Αριθμός τομέων που γράφονται */

/* για τον απομονωτή στοιχείων */

pp.bufferaddress = (char far*) MK_FP ( FP_SEG((void far*)buffer), FP_OFF((void far*)buffer));

pp.blocknumber[0] = sectornumber ; /* Αριθμός τομέα που γράφεται*/

pp.blocknumber[1] = 0 ; /* Αριθμός φραγμών = 0 */


i.h.ah = 0x43 ; /* Αριθμός λειτουργίας*/

i.h.al = 0x00 ; /* Γράψτε τις σημαίες */

i.h.dl = drive ; /*Φυσικός αριθμός Drive*/

i.x.si = FP_OFF ( (void far*)&pp ) ; /* ds:si για τις παραμέτρους απομονωτών*/

s.ds = FP_SEG ( (void far*)&pp ) ; /*ds:si για τις παραμέτρους απομονωτών*/

/* Επικαλεσθείτε τη διευκρινισμένη λειτουργία του INT 13H με τις τιμές καταλόγων τμήματος*/

int86x ( 0x13, &i, &o, &s ) ;

if ( o.x.cflag==1)
return 0 ; //αποτυχία

else
return 1 ; // επιτυχία
}

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

Next page


© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek