Πρόγραμμα για να σκουπιστεί η περιοχή στοιχείων του διευκρινισμένου αρχείου στη δισκέτα

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Δοκιμάστε αυτές τις πληροφορίες για να σκουπίσετε τα στοιχεία οποιουδήποτε αρχείου που αποθηκεύεται σε 1.44Mb, δισκέτα ίντσας 3 ½, με τη βοήθεια των πληροφοριών καταλόγου ρίζας. Υποθέτοντας ότι το στοιχείο στη δισκέτα δεν είναι τεμαχισμένο, το πρόγραμμα που δίνεται έπειτα σκουπίζει τα στοιχεία του διευκρινισμένου αρχείου από την περιοχή στοιχείων του:

/*Πρόγραμμα για να σκουπιστεί η περιοχή στοιχείων του διευκρινισμένου αρχείου στη δισκέτα */

#include<stdio.h>
#include<dos.h>

///// Δομή για να διαβάσει 32 ψηφιολέξεις του λήμματος αρχείων στον κατάλογο ρίζας\\\\\

struct root
{
unsigned char filename[8]; /* Λήμμα ονόματος αρχείων 8 ψηφιολέξεων */
unsigned char extension[3]; /* Επέκταση του αρχείου 3 ψηφιολέξεων*/
unsigned char attribute; /* Ψηφιολέξη ιδιοτήτων αρχείων */
unsigned char reserved[10]; /* Διατηρημένες ψηφιολέξεις 10 */
unsigned int time; /* Χρόνος, 2 ψηφιολέξεις */
unsigned int date; /*Ημερομηνία, 2 ψηφιολέξεις*/
unsigned int starting_cluster;/* Αρχική συστάδα του αρχείου, 2 ψηφιολέξεις*/
unsigned long file_size; /* Μέγεθος αρχείων στις ψηφιολέξεις, 4 ψηφιολέξεις */
};

/* Πρέπει να ληφθείτε αυτό για να διαβάσει όλες τις καταχωρήσεις καταλόγου ρίζας */
//struct ρίζα entry[224 ;


/* Δομή για να διαβάσει και τα 16 λήμματα αρχείων σε έναν τομέα του καταλόγου ρίζας */

struct one_root_sector
{
struct root entry[16];
};

struct one_root_sector one;

void main()
{
int result, i, num_sectors,j;
char wipe_buf[512]; /* Απομονωτής στοιχείων που χρησιμοποιείται για να σκουπίσει έξω την περιοχή στοιχείων του αρχείου*/
clrscr();

result= absread(0x00, 1, 19, &one); /*Διαβάστε τον απόλυτο τομέα 19 (πρώτος τομέας του καταλόγου ρίζας) */

if (result != 0)
{
perror("Το λάθος στον τομέα της ανάγνωσης, πιέζει οποιοδήποτε πλήκτρο στην έξοδο...");
getch();
exit(1);
}

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek