Το αρχείο σκουπίζει τους τομείς της περιοχής στοιχείων καταγράφει τον κατάλογο ρίζας πληροφοριών

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


///// Υπολογίστε το μέγεθος του αρχείου στους τομείς\\\\\

num_sectors = one.entry[i].file_size/512;

if((one.entry[i].file_size%512)>0)
{
num_sectors = num_sectors+1;
}

/* Απομονωτής στοιχείων 512 ψηφιολέξεων με 512 ΚΕΝΟΥΣ χαρακτήρες */

for(j=0;j<512;j++)
{
wipe_buf[j] = '\0';
}

///// Αρχικός τομέας του αρχείου \\\\\

j= one.entry[i].starting_cluster+31;

/* Σκουπίστε έξω την περιοχή στοιχείων μέχρι τους τομείς του τέλους αρχείων */

while(j!=(one.entry[i].starting_cluster +
num_sectors+31) )
{
if((abswrite(0x00, 1, j, &wipe_buf))!=0)

{
printf("\n Λάθος που γράφει στους τομείς των δίσκων");
getch();
exit(0);
}
j++;
}

printf("\n\n File \"%.8s.%.3s\" Διαγραμμένο!!!" ,
one.entry[i].filename,
one.entry[i].extension);

one.entry[i].attribute = 0; /* Θέστε τις ιδιότητες αρχείων σε 0 */
one.entry[i].time = 0; /*Σκουπίστε τις χρονικές πληροφορίες του αρχείου */
one.entry[i].date = 0; /* Σκουπίστε τις πληροφορίες ημερομηνίας του αρχείου*/
one.entry[i].starting_cluster = 0; /* Θέστε την αρχική συστάδα σε 0 */
one.entry[i].file_size = 0; /* Θέστε το μέγεθος αρχείων σε 0 */

one.entry[i].filename[0]=0xE5; /* Δώστε τη διαγραμμένη θέση αρχείων στο αρχείο */

///// Γράψτε επάνω από τις πληροφορίες στον κατάλογο ρίζας \\\\\\

result= abswrite(0x00, 1, 19, &one);

if (result != 0)
{
perror("Το λάθος στον τομέα της ανάγνωσης, πιέζει οποιοδήποτε πλήκτρο στην έξοδο...");
getch();
exit(1);
}

}

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek