Λογική για να δημιουργήσει τα προσωρινά αρχεία αυτόματα με τη μοναδική λειτουργία ονόματος για να γράψει τα στοιχεία στο προσωρινό αρχείο

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


/*Λογική για να δημιουργήσει τα προσωρινά αρχεία αυτόματα με το μοναδικό όνομα */

strcpy(filename,"TTPT");
itoa(file_num,temp,10);
strcat(filename,temp);
strcat(filename,file_extension);
file_num++;

write_to_temp(filename);
}

} ////Τέλος του κεντρικού αγωγού \\\\

///// Λειτουργία για να γράψει τα στοιχεία στο προσωρινό αρχείο\\\\\

write_to_temp(char *filename)
{
unsigned int i, count=1;
float buf_status=0;
FILE *tt;

if((tt=fopen(filename,"wb"))==NULL)
{
fclose(tt);
printf("\n Το λάθος εμφανίστηκε δημιουργώντας το προσωρινό αρχείο, ");
printf("\n Αφαίρεση των αρχείων temporery μετά από το ΒΑΣΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ");
getch();
remove_temp_file();/* Αφαιρέστε όλα τα προσωρινά αρχεία*/
}

while(1)
{

for(i=0;i<50;i++)
{
fprintf(tt,"%s",dbuf);
}

buf_status = (float)((40000*50*count)/512);

status= status+(40000*50);
count++;
gotoxy(10,14);
cprintf("%.0f",(float)(status/1000000));

if(kbhit())
{
fclose(tt);
printf("\n Αφαιρώντας τα αρχεία Temporery, παρακαλώ περιμένετε...");
remove_temp_file();
}

if(buf_status>=10000)
{
fclose(tt);
return;
}

}
}

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek