Δομή των writeabsolutesectors σχήματος πακέτων διευθύνσεων δίσκων

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


/* Δομή του σχήματος πακέτων διευθύνσεων δίσκων, που χρησιμοποιείται από τη λειτουργία writeabsolutesectors*/

struct diskaddrpacket
{
char packetsize ; /* Μέγεθος του πακέτου, γενικά 10H */
char reserved ; /* Διατηρημένο (0)*/
int blockcount ; /* Αριθμός φραγμών στη μεταφορά */
char far *bufferaddress ; /* διεύθυνση για να μεταφέρει τον απομονωτή */
unsigned long blocknumber[2] ; /* Αρχικός απόλυτος αριθμός φραγμών */
} ;

 

///// Λειτουργία για να πάρει τις παραμέτρους Drive \\\\\

unsigned long getdrivegeometry (int drive)
{
union REGS i, o ;
struct SREGS s ;
struct geometry g = { 26, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 } ;

i.h.ah = 0x48 ; /* Αριθμός λειτουργίας 0x48 επεκτάσεων INT 13H */
i.h.dl = drive; /* Αριθμός κίνησης */
i.x.si = FP_OFF ( (void far*)&g ) ;
s.ds = FP_SEG ( (void far*)&g ) ;

/* Επικαλεσθείτε το διευκρινισμένο αριθμό λειτουργίας επέκτασης INT 13H με τις τιμές καταλόγων τμήματος*/

int86x ( 0x13, &i, &o, &s ) ;

printf("\n Head = %lu, Sectors Per Track = %lu, Cylinder =
%lu\n",
g.heads,g.spt,g.cyl);

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

Next page


© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek