Το πρόγραμμα σκουπίσματος στοιχείων και γράφει στην επιφάνεια του δίσκου μετά από να τρέξει αυτό το πρόγραμμα, τα στοιχεία δεν μπορούν να ανακτηθούν από οποιοδήποτε λογισμικό που όλα τα στοιχεία στο δεύτερο σκληρό δίσκο θα χαθούν

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


///// Αρχικά επιβεβαιώστε, κατόπιν προχωρήστε \\\\\

printf("\n Είναι ένα πρόγραμμα σκουπίσματος στοιχείων, και γράφει στην επιφάνεια του δίσκου,");
printf("\n Μετά από να τρέξουν αυτό το πρόγραμμα, τα στοιχεία δεν μπορούν να ανακτηθούν από οποιοδήποτε λογισμικό,");
printf("\n Όλα τα στοιχεία στο δεύτερο σκληρό δίσκο θα είναι χαμένο!!!");
printf("\nΟ Τύπος \'Y \ "για να συνεχιστεί, αλλιώς καθόλου κλειδώνει για να βγεί... ");

choice = getche();

switch(choice)
{
case 'y':
case 'Y':
break;

default:
exit(0);
}
gotoxy(10,15);cprintf("Η μονογραφή, παρακαλώ περιμένει...");

for(i=0;i<61440;i++)
{
buffer[i]='\0';
}

gotoxy(10,15);cprintf(" ");
gotoxy(10,15);
printf("Απόλυτος τομέας αυτήν την περίοδο του σκουπίσματος: ");

for(loop=0;loop<=Sectors_in_HDD2;loop=loop+120)
{
writeabsolutesectors (0x81, loop, 120, buffer);
gotoxy(44,15); printf("%ld",loop);

if(kbhit())
{
exit(0);
}
}

 

///// Μήνυμα επίδειξης όταν ολοκληρώνεται\\\\\

printf("\n\n Το σκούπισμα στοιχείων ολοκληρώνεται τώρα, όλο το στοιχείο στο δεύτερο σκληρό δίσκο είναι τώρα");
printf("\n Εντελώς σβημένος, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο στην έξοδο...");
getch();

}

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

 

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Pen Drive Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek