Πρόγραμμα για να κρυφτεί το χώρισμα που χρησιμοποιεί το επιτραπέζιο λήμμα χωρισμάτων εκείνου του χωρίσματος από showtype() τη λειτουργία MBR για να παρουσιάσει το όνομα του συστήματος αρχείων που αντιστοιχεί στην αξία της ψηφιολέξης δεικτών συστημάτων αρχείων

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Πρόγραμμα γραψίματος για να κρυφτεί το χώρισμα

Το πρόγραμμα που δίνεται έπειτα χρησιμοποιείται για να κρύψει το χώρισμα χρησιμοποιώντας την είσοδο χωρισμάτων εκείνου του χωρίσματος από τον πίνακα χωρισμάτων MBR. Εάν θέλετε να κρύψετε άλλα λογικά χωρίσματα στον εκτεταμένο όγκο πρέπει να έχετε πρόσβαση στο εκτεταμένο MBRs.

Η κωδικοποίηση του προγράμματος έχει δοθεί έπειτα:

/* Πρόγραμμα για να κρυφτεί το χώρισμα που χρησιμοποιεί την επιτραπέζια είσοδο χωρισμάτων εκείνου του χωρίσματος από MBR */

#include <bios.h>
#include <stdio.h>

int main(void)
{
struct diskinfo_t dinfo;
int result, tohide;
int i;
static char dbuf[512];/* Απομονωτής στοιχείων ανάγνωσες-γραφής
Πληροφορίες τομέα */
clrscr();

dinfo.drive = 0x80; /* αριθμός κίνησης για πρώτα
Σκληρός δίσκος */
dinfo.head = 0; /* disk head number */
dinfo.track = 0; /* track number */
dinfo.sector = 1; /* sector number */
dinfo.nsectors = 1; /* sector count */
dinfo.buffer = dbuf; /* data buffer */

/* Read the First Sector of the Disk */

result = _bios_disk(_DISK_READ, &dinfo);

if ((result & 0xff00) == 0)
{
printf("The Partition Codes of Four Partition Entries are,
0x%02x, 0x%02x, 0x%02x And 0x%02x.\n",
dbuf[450] & 0xff, dbuf[466] & 0xff,
dbuf[482] & 0xff, dbuf[498] & 0xff);
textcolor(15);
gotoxy(5,5);cprintf("Partition Entry in MBR is as
follows:");
gotoxy(10,7);cprintf("1. "); showtype(dbuf[450] & 0xff);
gotoxy(10,8);cprintf("2. "); showtype(dbuf[466] & 0xff);
gotoxy(10,9);cprintf("3. "); showtype(dbuf[482] & 0xff);
gotoxy(10,10);cprintf("4. "); showtype(dbuf[498] & 0xff);

/* πάρτε το χρήστη εισαγμένο για το κρύψιμο του χωρίσματος */

gotoxy(1,15);
printf("Enter The partition no. you want to hide,
Or Press any other key to Exit... ");

tohide=getche();

switch(tohide)
{
case '1': /* Πρώτο χώρισμα δορών στον πίνακα χωρισμάτων */
dbuf[450] = dbuf[450] +16;
result = _bios_disk(_DISK_WRITE, &dinfo);
break;

case '2': /* Δεύτερο χώρισμα δορών στον πίνακα χωρισμάτων */
dbuf[466] = dbuf[466]+16;
result = _bios_disk(_DISK_WRITE, &dinfo);
break;

case '3': /* Τρίτο χώρισμα δορών στον πίνακα χωρισμάτων */
dbuf[482] = dbuf[482] +16;
result = _bios_disk(_DISK_WRITE, &dinfo);
break;

case '4': /* Τέταρτο χώρισμα δορών στον πίνακα χωρισμάτων */
dbuf[498] = dbuf[498]+16;
result = _bios_disk(_DISK_WRITE, &dinfo);
break;

default:
exit(0);

}

if ((result & 0xff00) == 0)
{
printf("\n\nThe New Partition Codes of Four Partition
Entries are, 0x%02x, 0x%02x, 0x%02x And 0x%02x.\n",
dbuf[450] & 0xff, dbuf[466] & 0xff,
dbuf[482] & 0xff, dbuf[498] & 0xff);
getch();
}
else
{
printf("Cannot Change the Byte, status = 0x%02x\n",
result);
getch();
}
}
return 0;
}

Σχόλια στην κωδικοποίηση:

Το πρόγραμμα διαβάζει τις ψηφιολέξεις δεικτών συστημάτων αρχείων και των τεσσάρων λημμάτων χωρισμάτων στον πίνακα χωρισμάτων MBR. Η λειτουργία showtype() χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει το όνομα του συστήματος αρχείων για την αντίστοιχη αξία της ψηφιολέξης δεικτών συστημάτων αρχείων.

Ο χρήστης επιλέγει το χώρισμα για να κρύψει από τις επιλογές που επιδεικνύονται στην οθόνη και έπειτα 16 (0x10) προστίθενται στην αξία της ψηφιολέξης δεικτών συστημάτων αρχείων εκείνου του χωρίσματος για να το κρύψουν.

Η κωδικοποίηση της λειτουργίας showtype() είναι η ακόλουθη:

/* Λειτουργία για να παρουσιάσει το όνομα του συστήματος αρχείων που αντιστοιχεί στην αξία της ψηφιολέξης δεικτών συστημάτων αρχείων */

showtype(i)
{
switch (i)
{

case 0x00 :cprintf("Empty"); break;
case 0x01 :cprintf("DOS 12-bit FAT"); break;
case 0x02 :cprintf("XENIX root"); break;
case 0x03 :cprintf("XENIX usr"); break;
case 0x04 :cprintf("DOS 16-bit <32M"); break;
case 0x05 :cprintf("Extended"); break;
case 0x06 :cprintf("DOS 16-bit >=32M"); break;
case 0x07 :cprintf("OS/2 HPFS"); break;
case 0x08 :cprintf("AIX"); break;
case 0x09 :cprintf("AIX bootable"); break;
case 0xa :cprintf("OS/2 Boot Manag"); break;
case 0xb :cprintf("Win95/98/ME FAT32"); break;
case 0xc :cprintf("Win95/98/ME FAT32 (LBA)"); break;
case 0xd :cprintf("Win95 FAT16"); break;
case 0xe :cprintf("Win95 FAT16 (LBA)"); break;
case 0xf :cprintf("Win95 Extended"); break;
case 0x11 :cprintf("Hidden FAT-12");break;
case 0x12 :cprintf("Compaq Diagnostics");break;
case 0x14 :cprintf("Hidden FAT-16 (<32)");break;
case 0x15 :cprintf("Hidden Extended");break;
case 0x16 :cprintf("Hidden FAT-16");break;
case 0x17 :cprintf("NTFS"); break;
case 0x40 :cprintf("Venix 80286"); break;
case 0x51 :cprintf("Novell?"); break;
case 0x52 :cprintf("Microport"); break;
case 0x63 :cprintf("GNU HURD"); break;
case 0x64 :
case 0x65 :cprintf("Novell Netware"); break;
case 0x75 :cprintf("PC/IX"); break;
case 0x80 :cprintf("Old MINIX"); break;
case 0x81 :cprintf("Linux/MINIX"); break;
case 0x82 :cprintf("Linux swap"); break;
case 0x83 :cprintf("Linux native"); break;
case 0x85 :cprintf("Linux Extended"); break;
case 0x93 :cprintf("Amoeba"); break;
case 0x94 :cprintf("Amoeba BBT"); break;
case 0xa5 :cprintf("BSD/386"); break;
case 0xa6 :cprintf("OpenBSD"); break;
case 0xa7 :cprintf("NEXTSTEP"); break;
case 0xb7 :cprintf("BSDI fs"); break;
case 0xb8 :cprintf("BSDI swap"); break;
case 0xc7 :cprintf("Syrinx"); break;
case 0xdb :cprintf("CP/M"); break;
case 0xe1 :cprintf("DOS access"); break;
case 0xe3 :cprintf("DOS R/O"); break;
case 0xf2 :cprintf("DOS secondary"); break;
case 0xff :cprintf("BBT"); break;

default :cprintf("UNKOWN");
}

return 0;
}

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek