Πρόγραμμα στο unhide το κρυμμένο χώρισμα

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Πρόγραμμα γραψίματος σε Unhide το χώρισμα

Το πρόγραμμα στο unhide το κρυμμένο χώρισμα λειτουργεί ακριβώς απέναντι από το πρόγραμμα που κρύβει το πρόγραμμα. Σε αυτό το πρόγραμμα αφαιρούμε 16 (0x10) από την αξία της ψηφιολέξης δεικτών συστημάτων αρχείων του κρυμμένου χωρίσματος.

Η κωδικοποίηση του προγράμματος ως εξής:

/* Πρόγραμμα στο unhide το χώρισμα που κρύβεται από το προηγούμενο πρόγραμμα */

#include <bios.h>
#include <stdio.h>

int main(void)
{
struct diskinfo_t dinfo;
int result, tohide;
int i;
static char dbuf[512];/* Data buffer */
clrscr();

dinfo.drive = 0x80; /* drive number for
First Hard Disk */
dinfo.head = 0; /* disk head number */
dinfo.track = 0; /* track number */
dinfo.sector = 1; /* sector number */
dinfo.nsectors = 1; /* sector count */
dinfo.buffer = dbuf; /* data buffer */

result = _bios_disk(_DISK_READ, &dinfo);

if ((result & 0xff00) == 0)
{
printf("The Partition Codes of Four Partition
Entries are, 0x%02x, 0x%02x, 0x%02x And 0x%02x.\n",
dbuf[450] & 0xff, dbuf[466] & 0xff,
dbuf[482] & 0xff, dbuf[498] & 0xff);

textcolor(15);
gotoxy(5,5);
cprintf("Partition Entry in MBR is as follows:");
gotoxy(10,7);cprintf("1. "); showtype(dbuf[450] & 0xff);
gotoxy(10,8);cprintf("2. "); showtype(dbuf[466] & 0xff);
gotoxy(10,9);cprintf("3. "); showtype(dbuf[482] & 0xff);
gotoxy(10,10);cprintf("4. "); showtype(dbuf[498] & 0xff);

/* Πάρτε τη χρήση που εισάγεται στο unhide το χώρισμα */

gotoxy(1,15);printf("Enter The partition no., Which to
unhide, Or Press any other key to
Exit... ");

tohide=getche();

switch(tohide)
{

/* Πρώτο χώρισμα Unhide του πίνακα χωρισμάτων */

case '1':
dbuf[450] = dbuf[450] -16;
result = _bios_disk(_DISK_WRITE, &dinfo);
break;

/* Δεύτερο χώρισμα Unhide του πίνακα χωρισμάτων */
case '2':
dbuf[466] = dbuf[466]-16;
result = _bios_disk(_DISK_WRITE, &dinfo);
break;

/* Τρίτο χώρισμα Unhide του πίνακα χωρισμάτων */
case '3':
dbuf[482] = dbuf[482] -16;
result = _bios_disk(_DISK_WRITE, &dinfo);
break;

/* Τέταρτο χώρισμα Unhide του πίνακα χωρισμάτων */
case '4':
dbuf[498] = dbuf[498]-16;
result = _bios_disk(_DISK_WRITE, &dinfo);
break;

default:
exit(0);

}

if ((result & 0xff00) == 0)
{
printf("\n\nThe New Partition Codes of Four Partition
Entries are, 0x%02x, 0x%02x, 0x%02x And 0x%02x.\n",
dbuf[450] & 0xff, dbuf[466] & 0xff,
dbuf[482] & 0xff, dbuf[498] & 0xff);
getch();
}
else
{
printf("Cannot Change the Byte, status = 0x%02x\n",
result);
getch();
}
}
return 0;
}

 

Σχόλια στο πρόγραμμα

Να είστε προσεκτικός δίνοντας τον αριθμό χωρισμάτων στο unhide. Εάν ο αριθμός χωρίσματος εισάγεται λανθασμένος από το λάθος, τις πληροφορίες συστημάτων αρχείων εκείνου του χωρίσματος θα αλλάξουν και το χώρισμα μπορεί να γίνει απρόσιτο. Εντούτοις το πρόγραμμα που συζητείται προηγουμένως για να κρύψει τα χωρίσματα, μπορεί να σας βοηθήσει για να θεραπεύσει την ψηφιολέξη δεικτών συστημάτων αρχείων εκείνου του χωρίσματος.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek