Το defragmentation τεμαχισμού τεμάχισε υπολογιστών εσωτερικό εξωτερικό μνήμης συστημάτων αρχείων κατανομής σκληρών δίσκων διαστημικό

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


συστάδα 1

συστάδα 2

συστάδα 3

συστάδα 4

συστάδα 5

συστάδα 6

συστάδα 7

συστάδα 8

συστάδα 9

συστάδα 10

συστάδα 11

συστάδα 12

Τώρα υποθέστε ότι δημιουργούμε τέσσερα αρχεία, αρχειοθετούμε το Α, το β, το γ και το δ σε αυτόν τον δίσκο. Το αρχείο Α παίρνει 1 συστάδα, το αρχείο β παίρνει 4, το αρχείο γ παίρνει 2, και το αρχείο δ παίρνει 3. Τους αποθηκεύουμε στο ελεύθερο διαθέσιμο διάστημα, και αρχίζουν όλους παρακείμενους όπως φαίνεται στον επόμενο αριθμό:

Α

Β

Β

Β

Β

Γ

Γ

Δ

Δ

Δ

 

 

 

Αφότου άφησε κάποιος χρόνος διαγράφουμε το αρχείο γ και με να κάνουμε αυτό, και οι δύο συστάδες που καταλήφθηκαν από το αρχείο γ, είμαστε τώρα ελεύθεροι ή αβοήθητοι. Αυτό αφήνει το δίσκο με τον ακόλουθο αριθμό:

Α

Β

Β

Β

Β

 

 

Δ

Δ

Δ

 

 

 

Τώρα, δημιουργούμε ένα νέο αρχείο ε που οι ανάγκες 3 συγκεντρώνονται. Αλλά, δεδομένου ότι δεν υπάρχει κανένας παρακείμενος φραγμός σε δίσκο που αφήνεται που είναι 3 συστάδες μακροχρόνιες, έτσι πρέπει να χωρίσουμε το ε σε δύο τεμάχια, χρησιμοποιώντας μέρος του χώρου που καταλαμβάνεται στο παρελθόν από το Γ. Τώρα ο δίσκος μας πρόκειται να μοιάσει με τον αριθμό που δίνεται έπειτα:

 

Α

Β

Β

Β

Β

Ε

Ε

Δ

Δ

Δ

Ε

 

 

Μετά από μια φέτα του χρονικού διαστήματος, αφήστε εμείς διαγράφει τα αρχεία Α και ε και δημιουργεί το αρχείο φ που λαμβάνει 5 συστάδες. Ο δίσκος μοιάζει τώρα με τον αριθμό που δίνεται κατωτέρω:

Φ

Β

Β

Β

Β

Φ

Φ

Δ

Δ

Δ

Φ

Φ

Τώρα βλέπουμε ότι τα κατα:λήγω αρχείων φ που να ήταν σπασμένου σε τρία τεμάχια. Αυτός ο τύπος στοιχείων στο δίσκο καλείται τεμαχισμένα στοιχεία. Το παράδειγμα που δίνεται ανωτέρω είναι ένα πολύ απλουστευμένο παράδειγμα του τεμαχισμού, επειδή οι πραγματικοί δίσκοι έχουν χιλιάδες αρχεία και χιλιάδες συστάδες, έτσι το πρόβλημα εκεί ενισχύεται. Αυτό σας δίνει τη γενική ιδέα αυτό που συμβαίνει εν τούτοις.

Τι ένα πρόγραμμα defragmentation (όπως το πρόγραμμα DEFRAG της Microsoft, SpeedDisk Norton) κάνει είναι να ρυθμιστεί εκ νέου ο δίσκος για να πάρει τα αρχεία πίσω στην παρακείμενη μορφή. Μετά από να τρέξουν τη χρησιμότητα defragmentation δίσκων, τα στοιχεία Defragmented όσον αφορά το δίσκο για τον οποίο μιλούσαμε θα μοιάσουν με τον αριθμό που δίνεται κατωτέρω:

 

Β

Β

Β

Β

Φ

Φ

Φ

Φ

Φ

Δ

Δ

Δ

 

Τεμαχισμένος και τα στοιχεία Defragmented έχουν πολλή σημασία κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης στοιχείων, σε πολλές περιπτώσεις.

Θεωρήστε ότι έχουμε δύο συντριφθέντες δίσκους για την αποκατάσταση στοιχείων, κάποιος έχει τεμαχίσει τα στοιχεία και κάποιο ήταν πρόσφατα. Και πρέπει να κάνετε την αποκατάσταση στοιχείων με τη συλλογή των στοιχείων από την επιφάνεια και των δίσκων ως πληροφορίες του FAT και ρίζας των αρχείων είστε χαλασμένοι. Σε τέτοιο τύπο περιπτώσεων το ποσοστό της αποκατάστασης θα είναι ανάλογο προς το defragmentation των στοιχείων στο δίσκο.

Προφανώς, η αποκατάσταση στοιχείων από το δίσκο Defragmented θα είναι εύκολη και το ποσοστό της αποκατάστασης στοιχείων θα είναι επίσης υψηλό αλλά αφ' ετέρου, η αποκατάσταση στοιχείων από τον τεμαχισμένο δίσκο θα είναι δύσκολη και η χρόνος-λήψη καθώς επίσης και το ποσοστό των ανακτημένων στοιχείων θα είναι επίσης απογοητευτικές.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Benefits of online data recovery | Pen Drive Memory Stick Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Site Submission Services | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Data Recovery company India | Data Recovery Canada | Data Recovery United States | Data Recovery United Kingdom | Website Designer Canada | Website Designer United States | Website Designer United Kingdom | Website Designer Outsourcing

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek