κύρια μποτών αρχείων σχήματος είσοδος χωρισμάτων φορτωτών προγράμματος περιγραφής αρχική (ipl)

 
Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Κύριο σχήμα αρχείων μποτών

Κύριο σχήμα αρχείων μποτών

Μπορούμε να χωρίσουμε το σκληρό δίσκο σε διάφορες λογικές κινήσεις που ορίζεται γενικά η επιστολή κίνησής τους από το DOS. Μόνο ένα χώρισμα τη φορά μπορεί να χαρακτηριστεί ως ενεργό (ή bootable) χώρισμα.

Κύριο σχήμα αρχείων μποτών

Το κύριο αρχείο μποτών έχει το όριο τεσσάρων καταχωρήσεων στον πίνακα χωρισμάτων αστέρων μ. Εντούτοις η θέση του εκτεταμένου κύριου αρχείου μποτών μπορεί να ληφθεί με τη βοήθεια του κύριου αρχείου μποτών που περιέχει τους εκτεταμένους πίνακες χωρισμάτων, το των οποίων σχήμα δεν είναι ακριβώς το ίδιο από τον κύριο πίνακα χωρισμάτων εκτός από είναι εκεί κανένας κώδικας μποτών.

Στο εκτεταμένο κύριο αρχείο μποτών, αυτό το διάστημα 446 ψηφιολέξεων είναι κανονικά διατηρημένο για τον κώδικα μποτών και παραμένει κενό. Όλα τα 512Bytes του κύριου αρχείου μποτών είναι σπασμένα ως εξής, στον πίνακα:

Όφσετ

Περιγραφή

Μέγεθος

000H

Αρχικός φορτωτής προγράμματος (ipl) , εκτελέσιμος κώδικας (παρέχει την πρώτη -πρώτη έναρξη στον υπολογιστή)

446 Ψηφιολέξεις

1BEH

Πρώτη είσοδος χωρισμάτων (Δείτε τον επόμενο πίνακα)

16 Ψηφιολέξεις

1CEH

Δεύτερη είσοδος χωρισμάτων

16 Ψηφιολέξεις

1DEH

Τρίτη είσοδος χωρισμάτων

16 Ψηφιολέξεις

1EEH

Τέταρτη είσοδος χωρισμάτων

16 Ψηφιολέξεις

1FEH

Εκτελέσιμος δείκτης ή bootable αριθμός υπογραφών τομέα μαγικού ή (AAH 55H)

2 Ψηφιολέξεις

Σύνολο = 512 ψηφιολέξεις

Όλα τα εκτεταμένα χωρίσματα πρέπει να υπάρξουν μέσα στο διάστημα που διατηρείται από την εκτεταμένη είσοδο χωρισμάτων. Μόνο δύο από τα εκτεταμένα χωρίσματα προορίζονται να χρησιμοποιηθούν, ο πρώτος ως κανονικό χώρισμα και ο δεύτερος όπως ένα άλλο εκτεταμένο χώρισμα εάν υπάρχει. Κατά συνέπεια με τη βοήθεια ενός κύριου πίνακα χωρισμάτων μπορούμε να πάρουμε τη θέση ενός άλλου εκτεταμένου κύριου πίνακα χωρισμάτων δίπλα σε τον, εάν παρόν.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi, translated using machine translation. See original English contents on Data recovery book pages.

Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20


page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Benefits of online data recovery | Pen Drive Memory Stick Data Recovery Software | Memory Card Data Recovery Software | iPod Data Recovery Software | Digital Camera Data Recovery Software | Removable Media Data Recovery Software | Site Submission Services | Windows Data Recovery Software | FAT Data Recovery Software | NTFS Data Recovery Software | Data Recovery Training | Data Recovery Services | Data Recovery Education Material | Data Recovery Book | Custom Software Development | Offshore Software Development | Microsoft .NET Development | Java / J2EE Development | Wireless / Mobile Application Development | Database Solutions | Website Design | Website Development | Website Promotion | Mobile Website Design | Website Testing | Graphic Design | Data Recovery company India | Data Recovery Canada | Data Recovery United States | Data Recovery United Kingdom | Website Designer Canada | Website Designer United States | Website Designer United Kingdom | Website Designer Outsourcing

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek