Για να μετατρέψουμε οποιοδήποτε οκταδικό αριθμό στο δεκαδικό πολλαπλασιάζουμε την αξία σε κάθε θέση με το οκταδικό βάρος της και προσθέτουμε κάθε αξία. Η χαρακτηριστική μέθοδος που μετατρέπει από δεκαδικό σε οκταδικό είναι επαναλαμβανόμενο τμήμα από 8. Για αυτήν την μέθοδο διαιρούμε το δεκαδικό αριθμό με 8.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Οκταδική έως δεκαδική μετατροπή

Για να μετατρέψουμε οποιοδήποτε οκταδικό αριθμό στο δεκαδικό πολλαπλασιάζουμε την αξία σε κάθε θέση με το οκταδικό βάρος της και προσθέτουμε κάθε αξία.

Πάρτε ένα παράδειγμα για να καταλάβετε καλύτερα αυτό. Αφήστε εμείς έχει οποιοδήποτε οκταδικό αριθμό 31321Q που μετατρέπεται στον αντίστοιχο δεκαδικό αριθμό του. Κατόπιν θα ακολουθήσουμε τα ακόλουθα βήματα:

3*84 + 1*83 + 3*82 + 2*81 + 1*80

= 3*4096 + 1*512 + 3*64 + 2*8 + 1*1

= 12288 + 512 + 192 + 16 + 1

= 13009

Δεκαδικό στην οκταδική μετατροπή

Να μετατρέψει το δεκαδικό σε οκταδικό είναι ελαφρώς δυσκολότερη. Η χαρακτηριστική μέθοδος που μετατρέπει από δεκαδικό σε οκταδικό είναι επαναλαμβανόμενο τμήμα από 8. Για αυτήν την μέθοδο διαιρούμε το δεκαδικό αριθμό με 8 και γράφουμε το υπόλοιπο στην πλευρά ως λιγότερο σημαντικό ψηφίο. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται με τη διαίρεση του πηλίκου με 8 και το γράψιμο του υπολοίπου έως ότου το πηλίκο είναι 0.

Κατά εκτέλεση του τμήματος, την υπόλοιπα που θα αντιπροσωπεύσουν το οκταδικό αντίτιμο του δεκαδικού αριθμού γράφονται αρχίζοντας στο λιγότερο σημαντικό ψηφίο (δεξιά) και κάθε νέο ψηφίο γράφονται στο επόμενο σημαντικότερο ψηφίο (το αριστερό) του προηγούμενου ψηφίου.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek