Για να μετατρέψει έναν δυαδικό αριθμό στο δεκαεξαδικό σχήμα, γεμίστε καταρχήν το δυαδικό αριθμό με τα κύρια μηδενικά στο αριστερό η περισσότερη πλευρά για να σιγουρευτείτε ότι ο δυαδικός αριθμός περιέχει τα πολλαπλάσια τεσσάρων μπιτ.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Δυαδικό στη δεκαεξαδική μετατροπή

Για να μετατρέψει έναν δυαδικό αριθμό στο δεκαεξαδικό σχήμα, γεμίστε καταρχήν το δυαδικό αριθμό με τα κύρια μηδενικά στο αριστερό η περισσότερη πλευρά για να σιγουρευτείτε ότι ο δυαδικός αριθμός περιέχει τα πολλαπλάσια τεσσάρων μπιτ. Μετά από αυτόν ακολουθήστε τα ακόλουθα δύο βήματα:

  1. Κατ' αρχάς, σπάστε το δυαδικό αριθμό στα τμήματα 4-κομματιών από το LSB στο MSB.
  2. Και μετατρέψτε έπειτα το δυαδικό αριθμό 4-κομματιών στο αντίτιμο δεκαεξαδικού του.

Πάρτε ένα παράδειγμα για να καταλάβετε καλύτερα τη μέθοδο. Αφήστε εμείς έχει οποιοδήποτε δυαδικό αριθμό 100.1110.1101.0011 για να μετατραπεί στον αντίστοιχο δεκαεξαδικό αριθμό του. Κατόπιν θα ισχύσουμε επάνω από δύο βήματα όπως παρουσιάζονται κατωτέρω:

4-κομμάτι τμήμα δυαδικού αριθμού

0100

1110

1101

0011

Δεκαεξαδική αξία

4

E

D

3


Κατά συνέπεια η δεκαεξαδική αξία, που αντιστοιχεί στο δυαδικό αριθμό 100.1110.1101.0011 είναι 4ED3.

Δεκαεξαδική έως δυαδική μετατροπή

Για να μετατρέψει έναν δεκαεξαδικό αριθμό σε έναν δυαδικό αριθμό ακολουθούμε τα ακόλουθα δύο βήματα:

  1. Κατ' αρχάς, μετατρέψτε το δεκαεξαδικό αριθμό στο δυαδικό αντίτιμο 4-κομματιών του.
  2. Και συνδυάστε έπειτα τα τμήματα 4-κομματιών με την αφαίρεση των διαστημάτων.

Για να καταλάβετε καλύτερα τη διαδικασία πάρτε ένα παράδειγμα του ανωτέρω δεκαεξαδικού αριθμού, ο οποίος είναι 4ED3 και εφαρμόζει αυτά τα δύο βήματα σε το ως εξής:

Δεκαεξαδική αξία

4

E

D

3

4-κομμάτι τμήμα δυαδικού αριθμού

0100

1110

1101

0011

Κατά συνέπεια για το δεκαεξαδικό αριθμό 4ED3, παίρνουμε τον αντίστοιχο δυαδικό αριθμό

= 0100 1110 1101 0011

Αυτό είναι η αναμενόμενη απάντηση.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek