Για να μετατρέψουμε από δεκαεξαδικό στο δεκαδικό πολλαπλασιάζουμε την αξία σε κάθε θέση με το βάρος δεκαεξαδικού της και προσθέτουμε κάθε αξία. Για να μετατρέψει το δεκαδικό σε δεκαεξαδικό, η χαρακτηριστική μέθοδος είναι επαναλαμβανόμενο τμήμα από 16. Διαιρούμε το δεκαδικό αριθμό με 16 και γράφουμε το υπόλοιπο στην πλευρά ως λιγότερο σημαντικό ψηφίο.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Δεκαεξαδική έως δεκαδική μετατροπή

Για να μετατρέψουμε από δεκαεξαδικό στο δεκαδικό πολλαπλασιάζουμε την αξία σε κάθε θέση με το βάρος δεκαεξαδικού της και προσθέτουμε κάθε αξία.

Πάρτε ένα παράδειγμα για να καταλάβετε καλύτερα τη διαδικασία. Υποθέστε ότι έχουμε οποιοδήποτε δεκαεξαδικό αριθμό 3ABE που μετατρέπεται στον ισοδύναμο δεκαδικό αριθμό της. Κατόπιν η διαδικασία θα είναι η ακόλουθη:

3*163 + A*162 + B*161 + E*160

= 3* 4096 + 10* 256 + 11*16 + 14

= 12288 + 2560 + 176 + 14

= 15038

Κατά συνέπεια ο ισοδύναμος δεκαδικός αριθμός για το δεκαεξαδικό αριθμό 3ABE είναι 15038.

Δεκαδικό στη δεκαεξαδική μετατροπή

Για να μετατρέψει το δεκαδικό σε δεκαεξαδικό, η χαρακτηριστική μέθοδος είναι επαναλαμβανόμενο τμήμα από 16. Για αυτήν την μέθοδο, διαιρούμε το δεκαδικό αριθμό με 16 και γράφουμε το υπόλοιπο στην πλευρά ως λιγότερο σημαντικό ψηφίο.

Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται με τη διαίρεση του πηλίκου με 16 και το γράψιμο του υπολοίπου έως ότου το πηλίκο είναι 0. Κατά εκτέλεση του τμήματος, την υπόλοιπα που θα αντιπροσωπεύσουν το δεκαεξαδικό ισοδύναμο του δεκαδικού αριθμού γράφονται αρχίζοντας στο λιγότερο σημαντικό ψηφίο (δεξιά) και κάθε νέο ψηφίο γράφονται στο επόμενο σημαντικότερο ψηφίο (το αριστερό) του προηγούμενου ψηφίου.

Το μάθετε με το παράδειγμα. Παίρνουμε το δεκαδικό αριθμό 15038 που πήραμε μετά από τη μετατροπή ανωτέρω. Από αυτό μπορούμε επίσης να ελέγξουμε την ανωτέρω μετατροπή και αντίστροφα.

Division

Quotient

Remainder

Hex Number

15038 / 16

939

14 (E H)

E

939 / 16

58

11 (B H)

BE

58 / 16

3

10 (A H)

ABE

3 / 16

0

3 (3 H)

03ABE


Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek