Εύρεση της δεκαεξαδικής αξίας για το δεκαδικό αριθμό από τον ανωτέρω πίνακα: Στον πίνακα που δίνεται ανωτέρω, ο αριθμός σειρών αντιπροσωπεύει το πρώτο δεκαεξαδικό ψηφίο (αριστερό δεκαεξαδικό ψηφίο) και ο αριθμός στηλών αντιπροσωπεύει το δεύτερο δεκαεξαδικό ψηφίο (σωστό δεκαεξαδικό ψηφίο) του δεκαεξαδικού αριθμού

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Κατά συνέπεια παίρνουμε το δεκαεξαδικό αριθμό 03ABE χ, ισοδύναμος με το δεκαδικό αριθμό 15038 και κατ' αυτό τον τρόπο είμαστε πίσω με τον αρχικό αριθμό. Αυτός είναι αυτό που πρέπει να αναμείνουμε.

Ο πίνακας που δίνεται έπειτα μπορεί να βοηθήσει να πάρει τη γρήγορη αναζήτηση του δεκαεξαδικού αριθμού στη δεκαδική μετατροπή αριθμού και αντίστροφα από τη σειρά 0 έως 255 δεκαδικούς αριθμούς.

Σε αυτόν τον τετραγωνικό πίνακα υπάρχουν 16 σειρές, που αρχίζουν από 0 στο Α και υπάρχουν 16 στήλες που αρχίζουν επίσης από 0 στο Α. Από αυτόν τον πίνακα μπορείτε να βρείτε τη δεκαδική αξία οποιουδήποτε δεκαεξαδικού αριθμού που είναι μεταξύ της σειράς 0H σε FFH. Σημαίνει ότι η δεκαδική αξία του αριθμού πρέπει να είναι μεταξύ της σειράς 0 έως 255 δεκαδικούς αριθμούς.

  • Εύρεση της δεκαδικής αξίας για το δεκαεξαδικό αριθμό από τον ανωτέρω πίνακα: Στον πίνακα που δίνεται ανωτέρω, ο αριθμός σειρών αντιπροσωπεύει το πρώτο δεκαεξαδικό ψηφίο (αριστερό δεκαεξαδικό ψηφίο) και ο αριθμός στηλών αντιπροσωπεύει το δεύτερο δεκαεξαδικό ψηφίο (σωστό δεκαεξαδικό ψηφίο) του δεκαεξαδικού αριθμού.

Αφήστε εμείς έχει οποιοδήποτε δεκαεξαδικό αριθμό να πει ACH, για να μετατραπεί στον ισοδύναμο δεκαδικό αριθμό. Κατόπιν θα δούμε τη δεκαδική αξία στη στήλη Cth της σειράς Ath στον πίνακα και θα πάρουμε τη δεκαδική αξία 172, η οποία είναι ο ισοδύναμος δεκαδικός αριθμός για το δεκαεξαδικό αριθμό ACH.

  • Εύρεση της δεκαεξαδικής αξίας για το δεκαδικό αριθμό από τον ανωτέρω πίνακα: Στον πίνακα που δίνεται ανωτέρω, ο αριθμός σειρών αντιπροσωπεύει το πρώτο δεκαεξαδικό ψηφίο (αριστερό δεκαεξαδικό ψηφίο) και ο αριθμός στηλών αντιπροσωπεύει το δεύτερο δεκαεξαδικό ψηφίο (σωστό δεκαεξαδικό ψηφίο) του δεκαεξαδικού αριθμού έτσι εάν έχετε οποιοδήποτε δεκαδικό αριθμό που μετατρέπεται στον ισοδύναμο δεκαεξαδικό αριθμό, να ψάξει τον αριθμό στον πίνακα και να βρεί την ισοδύναμη δεκαεξαδική αξία ως εξής:

Αξία δεκαεξαδικού για το δεκαδικό αριθμό =
(Row Number)(Column Number)

Παραδείγματος χάριν εάν θέλετε να βρείτε τον ισοδύναμο δεκαεξαδικό αριθμό αξίας για το δεκαδικό αριθμό 154, δείτε τη θέση του αριθμού στον πίνακα. Ο αριθμός 154 είναι στην 9ες σειρά και τη στήλη Ath του πίνακα. Κατά συνέπεια η ισοδύναμη δεκαεξαδική αξία για το δεκαδικό αριθμό 154 είναι 9AH.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek