Οι δεκαδικές χρήσεις συστημάτων αριθμού βασίζουν 10 και περιλαμβάνει τα ψηφία από 0 μέχρι 9. δεν παίρνει ταραγμένο, είναι το κοινό σύστημα αριθμού που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή ζωή μας για να υπολογίσουμε τα πράγματα.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Δεκαδικό σύστημα αριθμού

Οι δεκαδικές χρήσεις συστημάτων αριθμού βασίζουν 10 και περιλαμβάνει τα ψηφία από 0 μέχρι 9. δεν παίρνει ταραγμένο, είναι το κοινό σύστημα αριθμού που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή ζωή μας για να υπολογίσουμε τα πράγματα. Οι σταθμισμένες δυνάμεις τιμές για κάθε θέση θα είναι οι ακόλουθες:

(Base 10)Number

104

103

102

101

100

10-1

10-2

10-3

Value

10000

1000

100

10

1

.1

.01

.001

Κατ' αυτό τον τρόπο εάν να έχε έναν δεκαδικό αριθμό 218 και θέλω να τον αντιπροσωπεύσω μέσα επάνω από τον τρόπο ο αριθμός 218 θα αντιπροσωπευθεί με τον ακόλουθο τρόπο:

2 * 102 + 1 * 101 + 8 * 100

= 2 * 100 + 1 * 10 + 8 * 1

= 200 + 10 + 8

= 218

Τώρα πάρτε ένα παράδειγμα οποιουδήποτε κλασματικού δεκαδικού αριθμού. Αφήστε εμείς έχει έναν αριθμό 821.128. Κάθε ψηφίο που εμφανίζεται αριστερά του δεκαδικού σημείου αντιπροσωπεύει μια αξία μεταξύ μηδενός και εννέα και η δύναμη δέκα αντιπροσωπεύεται από τη θέση της στον αριθμό (που αρχίζει από 0).

Τα ψηφία που εμφανίζονται δεξιά του δεκαδικού σημείου αντιπροσωπεύουν μια αξία μεταξύ μηές και εννέα φορές μιας αυξανόμενης αρνητικής δύναμης δέκα. Δείτε πώς:

8 * 102 + 2 * 101 + 1 * 100 + 1 * 10-1 + 2 * 10-2 + 8 * 10-3

= 8 * 100 + 2 * 10 + 1 * 1 + 1 * 0.1 + 2 * 0.01 + 8 * 0.001

= 800 + 20 + 1 + 0.1 + 0.02 + 0.008

= 821.128

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek