Το αρχείο ομάδας κώδικα GS (διαχωριστής ομάδας) RS (διαχωριστής αρχείων) ΗΠΑ (ενωμένος διαχωριστής) SP ASCII (διάστημα) ένωσε διαχωριστών αριθμητικά ψηφία 0 χαρακτήρα χαρακτήρα τα διαστημικά (κώδικας 20H ASCII) μέχρι 9 (κώδικες ASCII 30h μέσω 39h) μαθηματικά και τα λογικά σύμβολα

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


GS (Διαχωριστής ομάδας):

Χρησιμοποιείται ως χαρακτήρας διαχωριστών ομάδας.

RS (Διαχωριστής αρχείων):

Χρησιμοποιείται ως χαρακτήρας διαχωριστών αρχείων.

US (Ενωμένος διαχωριστής):

Είναι ενωμένος χαρακτήρας διαχωριστών.

Η δεύτερη ομάδα 32 κωδίκων χαρακτήρα ASCII έχει τα διάφορα σύμβολα στίξης, τους ειδικούς χαρακτήρες, και τα αριθμητικά ψηφία. Οι πιό ξεχωριστοί χαρακτήρες σε αυτήν την ομάδα περιλαμβάνουν τα εξής:

  • διαστημικός χαρακτήρας (κώδικας 20H ASCII)
  • αριθμητικά ψηφία 0 μέχρι 9 (κώδικες ASCII 30h μέσω 39h)
  • μαθηματικά και λογικά σύμβολα

SP (Διάστημα):

Είναι ένας μη τυπώνοντας χαρακτήρας που χρησιμοποιείται για να χωρίσει τις λέξεις ή για να κινήσει το μηχανισμό εκτύπωσης ή για να επιδείξει το δρομέα προς τα εμπρός από μια θέση.

Η τρίτη ομάδα 32 χαρακτήρων ASCII είναι η ομάδα αλφαβητικών χαρακτήρων ανώτερης περίπτωσης. Το ASCII κωδικοποιεί γιατί οι χαρακτήρες Α μέσω του ζ βρίσκονται στη σειρά 41H μέσω 5AH. Δεδομένου ότι υπάρχουν μόνο 26 διαφορετικοί αλφαβητικοί χαρακτήρες, οι υπόλοιποι έξι κώδικες κρατούν τα διάφορα ειδικά σύμβολα.

Η τέταρτη ομάδα 32 κωδίκων χαρακτήρα ASCII είναι η ομάδα χαμηλότερων αλφαβητικών συμβόλων περίπτωσης, πέντε πρόσθετα ειδικά σύμβολα και ένας άλλος χαρακτήρας ελέγχου διαγράφουν.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek