Αντιπροσώπευση στοιχείων & πίνακας κώδικα ASCII που αντιπροσωπεύει τους εκτεταμένους κώδικες χαρακτήρες ASCII

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


DEL (Διαγράψτε):

Χρησιμοποιείται για να εξαλείψει τους ανεπιθύμητους χαρακτήρες μάλλον που μπορούμε να πούμε για να διαγράψουμε τους ανεπιθύμητους χαρακτήρες.

Έχουν παρουσιαστεί δύο πίνακες επόμενοι, που αντιπροσωπεύουν τους κώδικες ASCII και τους εκτεταμένους χαρακτήρες. Ο πρώτος πίνακας αντιπροσωπεύει όλη την ομάδα τέσσερις διαφορετικού τύπου χαρακτήρων που περιγράφονται. Αυτός ο πίνακας είναι πίνακας αντιπροσώπευσης και ASCII στοιχείων όπως παρουσιάζεται έπειτα:

Αντιπροσώπευση στοιχείων & πίνακας κώδικα ASCII:

HEX

DEC

CHR

CTRL

HEX

DEC

CHR

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
0A
0B
0C
0D
0E
0F
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1A
1B
1C
1D
1E
1F

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

NUL
SOH
STX
ETX
EOT
ENQ
ACK
BEL
BS
HT
LF
VT
FF
CR
SO
SI
DLE
DC1
DC2
DC3
DC4
NAK
SYN
ETB
CAN
EM
SUB
ESC
FS
GS
RS
US

^@
^A
^B
^C
^D
^E
^F
^G
^H
^I
^J
^K
^L
^M
^N
^O
^P
^Q
^R
^S
^T
^U
^V
^W
^X
^Y
^Z

 

 

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2A
2B
2C
2D
2E
2F
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
3A
3B
3C
3D
3E
3F

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

SP
!
"
#
$
%
&
'
(
)
*
+
,
-
.
/
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
;

=

?


Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek