Σήμερα τα περισσότερα από τα σύγχρονα συγκροτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών λειτουργούν χρησιμοποιώντας τη δυαδική λογική. Ο υπολογιστής αντιπροσωπεύει τις τιμές χρησιμοποιώντας δύο επίπεδα τάσης που δείχνουν είτε ΑΠΟ είτε στη χρησιμοποίηση 0 και 1. Παραδείγματος χάριν η τάση 0V αντιπροσωπεύεται συνήθως από τη λογική 0 και είτε 3,3 Β είτε 5V η τάση αντιπροσωπεύεται από τη λογική 1.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Σύστημα δυαδικού αριθμού

Σήμερα τα περισσότερα από τα σύγχρονα συγκροτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών λειτουργούν χρησιμοποιώντας τη δυαδική λογική. Ο υπολογιστής αντιπροσωπεύει τις τιμές χρησιμοποιώντας δύο επίπεδα τάσης που δείχνουν είτε ΑΠΟ είτε στη χρησιμοποίηση 0 και 1. Παραδείγματος χάριν η τάση 0V αντιπροσωπεύεται συνήθως από τη λογική 0 και είτε 3,3 Β είτε 5V η τάση αντιπροσωπεύεται από τη λογική 1. Κατά συνέπεια με δύο επίπεδα μπορούμε να αντιπροσωπεύσουμε ακριβώς δύο διαφορετικές τιμές. Αυτοί θα μπορούσαν να είναι οποιες δήποτε δύο διαφορετικές τιμές, αλλά από τη σύμβαση χρησιμοποιούμε τις τιμές 0 και 1.

Δεδομένου ότι υπάρχει μια αλληλογραφία μεταξύ των επιπέδων λογικής που χρησιμοποιούνται από τον υπολογιστή και των δύο ψηφίων που χρησιμοποιούνται στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης, πρέπει να αποτελέσει καμία έκπληξη ότι οι υπολογιστές χρησιμοποιούν το δυαδικό σύστημα.

Η εργασία συστημάτων δυαδικού αριθμού όπως το δεκαδικό σύστημα αριθμού εκτός από το σύστημα δυαδικού αριθμού χρησιμοποιεί τη βάση 2 και περιλαμβάνει μόνο τα ψηφία 0 και 1 και η χρήση οποιουδήποτε άλλουδήποτε ψηφίου θα έκανε τον αριθμό έναν άκυρο δυαδικό αριθμό.

Οι σταθμισμένες τιμές για κάθε θέση αντιπροσωπεύονται ως εξής:

(Base)power

27

26

25

24

23

22

21

20

2-1

2-2

Value

128

64

32

16

8

4

2

1

.5

.25


Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την αντιπροσώπευση του δυαδικού αριθμού ενάντια στους δεκαδικούς αριθμούς:

Δεκαδικός αριθμός

Αντιπροσώπευση δυαδικού αριθμού

0

0000

1

0001

2

0010

3

0011

4

0100

5

0101

6

0110

7

0111

8

1000

9

1001

10

1010

11

1011

12

1100

13

1101

14

1110

15

1111

Συνήθως σε περίπτωση δεκαδικών αριθμών, κάθε τρία δεκαδικά ψηφία είναι χωρισμένα με ένα κόμμα για να καταστήσουν τους μεγαλύτερους αριθμούς ευκολότερους να διαβάσουν. Παραδείγματος χάριν, είναι πολύ ευκολότερο να διαβαστεί ένας αριθμός 840.349.823 από 840349823.

Παίρνοντας την έμπνευση από την ίδια ιδέα, υπάρχει μια παρόμοια σύμβαση για τους δυαδικούς αριθμούς έτσι ώστε μπορεί να είναι ευκολότερο να διαβαστούν οι δυαδικοί αριθμοί αλλά σε περίπτωση δυαδικών αριθμών θα προσθέσουμε ένα διάστημα κάθε τέσσερα ψηφία που αρχίζουν από το λιγότερο σημαντικό ψηφίο στο αριστερό του δεκαδικού σημείου.

Παραδείγματος χάριν εάν η δυαδική αξία είναι 1010011001101011, θα γραφτεί ως 1010.0110.0110 1011.

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek