Για να μετατρέψει οποιοδήποτε δεκαδικό αριθμό στο σύστημα δυαδικού αριθμού της η γενική μέθοδος είναι να διαιρεθεί ο δεκαδικός αριθμός με 2, εάν το υπόλοιπο είναι 0, στην πλευρά γράφει κάτω 0. Εάν το υπόλοιπο είναι 1, γράψτε κάτω ένα 1.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Δυαδικό στη δεκαδική μετατροπή αριθμού

Για να μετατρέψουμε το δυαδικό αριθμό στο δεκαδικό αριθμό, πολλαπλασιάζουμε κάθε ψηφίο με τη σταθμισμένη θέση της, και προσθέτουμε κάθε μια από τις σταθμισμένες τιμές από κοινού. Παραδείγματος χάριν, η δυαδική αξία 1011.0101 αντιπροσωπεύει:

1*27 + 0*26 + 1*25 + 1*24 + 0*23 + 1*22 + 0*21 + 1*20

= 1 * 128 + 0 * 64 + 1 * 32 + 1 * 16 + 0 * 8 + 1 * 4 + 0 * 2 + 1 * 1

= 128 + 0 + 32 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1

= 181

Δεκαδικό στη μετατροπή δυαδικού αριθμού

Για να μετατρέψει οποιοδήποτε δεκαδικό αριθμό στο σύστημα δυαδικού αριθμού της η γενική μέθοδος είναι να διαιρεθεί ο δεκαδικός αριθμός με 2, εάν το υπόλοιπο είναι 0, στην πλευρά γράφει κάτω 0. Εάν το υπόλοιπο είναι 1, γράψτε κάτω ένα 1.

Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται με τη διαίρεση του πηλίκου με 2 και τη ρίψη του προηγούμενου υπολοίπου έως ότου το πηλίκο είναι 0. Κατά εκτέλεση του τμήματος, την υπόλοιπα που θα αντιπροσωπεύσουν το δυαδικό αντίτιμο του δεκαδικού αριθμού, γράφονται αρχίζοντας στο λιγότερο σημαντικό ψηφίο (δεξιά) και κάθε νέο ψηφίο γράφονται στο σημαντικότερο ψηφίο (το αριστερό) του προηγούμενου ψηφίου.

Πάρτε ένα παράδειγμα. Εξετάστε τον αριθμό 2671. Η δυαδική μετατροπή για τον αριθμό 2671 έχει δοθεί στον ακόλουθο πίνακα.

 

Division

Quotient

Remainder

Binary Number

2671 / 2

1335

1

1

1335 / 2

667

1

11

667 / 2

333

1

111

333 / 2

166

1

1111

166 / 2

83

0

0 1111

83 / 2

41

1

10 1111

41 / 2

20

1

110 1111

20 / 2

10

0

0110 1111

10 / 2

5

0

0 0110 1111

5 / 2

2

1

10 0110 1111

2 / 2

1

0

010 0110 1111

1 / 2

0

1

1010 0110 1111


Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek