Χαρακτηριστικά γράφουμε τους δυαδικούς αριθμούς ως ακολουθία κομματιών. Το κομμάτι μηδέν αναφέρεται συνήθως ως λιγότερο σημαντικό κομμάτι ή LSB και αριστερό που το περισσότερο κομμάτι καλείται χαρακτηριστικά το σημαντικότερο κομμάτι ή MSB.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Σχήματα δυαδικού αριθμού

Χαρακτηριστικά γράφουμε τους δυαδικούς αριθμούς ως ακολουθία κομματιών. Τα "κομμάτια" είναι κοντά για τα "δυαδικά ψηφία" σε μια μηχανή. Υπάρχουν καθορισμένα όρια σχήματος για αυτά τα κομμάτια. Αυτά τα όρια σχήματος έχουν αντιπροσωπευθεί στον ακόλουθο πίνακα:

Name

Size in bits

Example

Bit

1

1

Nibble

4

0101

Byte

8

0000 0101

Word

16

0000 0000 0000 0101

Double Word

32

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0101


Μπορούμε να προσθέσουμε ότι τόση οδήγηση μηδενίζει όση και επιθυμούμε χωρίς αλλαγή της αξίας της σε οποιαδήποτε βάση αριθμού εντούτοις προσθέτουμε κανονικά η οδήγηση μηδενίζει για να ρυθμίσει το δυαδικό αριθμό σε ένα επιθυμητό όριο μεγέθους.

Παραδείγματος χάριν, μπορούμε να αντιπροσωπεύσουμε τον αριθμό 7 όπως σε διαφορετικές περιπτώσεις όπως φαίνεται στον πίνακα:


15141312 11 10 9 8   7 6 5 4    3 2 1 0

Bit

1 1 1

Nibble

0 1 1 1

Byte

0 0 0 0   0 1 1 1

Word

0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 1 1 1

Όπου το δεξιό κομμάτι σε έναν δυαδικό αριθμό είναι στη θέση μηδέν κομματιών και σε κάθε κομμάτι στο αριστερό δίνεται ο επόμενος διαδοχικός αριθμός κομματιών όπως φαίνεται στον ανωτέρω πίνακα.

Το κομμάτι μηδέν αναφέρεται συνήθως ως λιγότερο σημαντικό κομμάτι ή LSB και αριστερό που το περισσότερο κομμάτι καλείται χαρακτηριστικά το σημαντικότερο κομμάτι ή MSB. Ξέρτε για αυτά τα σχήματα της αντιπροσώπευσης:

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek