Μια λέξη είναι ομάδα 16 μπιτ. Αλλά παραδοσιακά το όριο για το Word ορίζεται ως είτε τα 16-κομμάτια είτε το μέγεθος του λεωφορείου στοιχείων για τον επεξεργαστή και το διπλό Word είναι δύο λέξεις. Επομένως το Word και το διπλό Word δεν είναι ένα σταθερό μέγεθος αλλά ποικίλλουν από το σύστημα στο σύστημα ανάλογα με τον επεξεργαστή.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


The Word

Μια λέξη είναι ομάδα 16 μπιτ. Αλλά παραδοσιακά το όριο για το Word ορίζεται ως είτε τα 16-κομμάτια είτε το μέγεθος του λεωφορείου στοιχείων για τον επεξεργαστή και το διπλό Word είναι δύο λέξεις. Επομένως το Word και το διπλό Word δεν είναι ένα σταθερό μέγεθος αλλά ποικίλλουν από το σύστημα στο σύστημα ανάλογα με τον επεξεργαστή. Εντούτοις για την εννοιολογική ανάγνωση, θα καθορίσουμε μια λέξη ως δύο ψηφιολέξεις.

Όταν βλέπουμε μια λέξη στο επίπεδο κομματιών, θα αριθμηθεί ως κομμάτια σε μια λέξη που αρχίζει από το κομμάτι μηδέν (b0) μέχρι δεκαπέντε (b15). Η αντιπροσώπευση επιπέδων κομματιών θα είναι η ακόλουθη:

b15

b14

b13

b12

b11

b10

b9

b8

b7

b6

b5

b4

b3

b2

b1

b0


Όπου το κομμάτι 0 είναι το LSB (λιγότερο σημαντικό κομμάτι) και κομμάτι 15 είναι το MSB (σημαντικότερο κομμάτι). Όταν υπάρχει ανάγκη να αναφερθούν τα άλλα κομμάτια σε μια λέξη, ο αριθμός θέσης κομματιών τους χρησιμοποιείται για να τα αναφέρει.

Κατ' αυτό τον τρόπο μια λέξη περιέχει ακριβώς δύο ψηφιολέξεις έτσι ώστε από το κομμάτι b0 στη μορφή κομματιών b7 η χαμηλά ψηφιολέξη διαταγής και τα μπιτ b8 μέσω b15 της μορφής η υψηλή ψηφιολέξη διαταγής. Με μια λέξη των 16-κομματιών, μπορούμε να αντιπροσωπεύσουμε 216.65536) διαφορετικές τιμές. Αυτές οι τιμές μπορούν να είναι ακολουθίας:

 

  • Οι ανυπόγραφες αριθμητικές τιμές στη σειρά 0 έως 65.535.
  • Οι υπογεγραμμένες αριθμητικές τιμές στη σειρά -32.768 + σε 32.767
  • Οποιαδήποτε στοιχεία δακτυλογραφούν χωρίς περισσότερες από 65.536 τιμές. Κατ' αυτό τον τρόπο οι λέξεις χρησιμοποιούνται συνήθως για:
    • δεκαεξάμπιτες τιμές στοιχείων ακέραιων αριθμών
    • δεκαεξάμπιτες διευθύνσεις μνήμης
    • Οποιοδήποτε σύστημα αριθμού που απαιτεί 16 μπιτ ή λιγότερους

 


Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek