Γ που προγραμματίζει το μεταβλητό ανυπόγραφο τύπο τύπων size_t που αποθηκεύει τα μεγέθη των αντικειμένων στα αποτελέσματα καταστημάτων ψηφιολέξεων time_t των αποτελεσμάτων καταστημάτων χρονικής () λειτουργίας clock_t του ΑΡΧΕΊΟΥ λειτουργίας ρολογιών () που έχει πρόσβαση σε ένα va_list div_t ldiv_t fpos_t wchar_t sig_atomic_t Jmp_buf ρευμάτων (συνήθως ένα αρχείο ή μια συσκευή) ptrdiff_t

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Οι ειδικής χρήσης τύποι χρησιμοποίησαν συνήθως:

Μεταβλητός τύπος

Περιγραφή

size_t

τύπος που χρησιμοποιείται ανυπόγραφος για την αποθήκευση των μεγεθών των αντικειμένων στις ψηφιολέξεις

time_t

χρησιμοποιημένος για να αποθηκεύσει τα αποτελέσματα της χρονικής () λειτουργίας

clock_t

χρησιμοποιημένος για να αποθηκεύσει τα αποτελέσματα της λειτουργίας ρολογιών ()

ΑΡΧΕΙΟ

χρησιμοποιημένος για την πρόσβαση ενός ρεύματος (συνήθως ένα αρχείο ή μια συσκευή)

ptrdiff_t

υπογεγραμμένος τύπος της διαφοράς μεταξύ 2 δεικτών

div_t

χρησιμοποιημένος για να αποθηκεύσει τα αποτελέσματα της div () λειτουργίας

ldiv_t

χρησιμοποιημένος για να αποθηκεύσει τα αποτελέσματα της λειτουργίας ldiv ()

fpos_t

χρησιμοποιημένος για να φυλάξει τις πληροφορίες θέσης αρχείων

va_list

χρησιμοποιημένος στο μεταβλητό χειρισμό επιχειρήματος

wchar_t

ευρύς τύπος χαρακτήρα (που χρησιμοποιείται για τα εκτεταμένα σύνολα χαρακτήρα)

sig_atomic_t

χρησιμοποιημένος στους χειριστές σημάτων

Jmp_buf

χρησιμοποιημένος για τα μη-τοπικά άλματα


Για να καταλάβετε καλύτερα αυτές οι μεταβλητές πάρτε ένα παράδειγμα:

/* Πρόγραμμα για να ειπωθεί η σειρά και το μέγεθος στις ψηφιολέξεις της μεταβλητής γ */

#include <stdio.h>

int main()
{
int a; /* απλός τύπος ακέραιων αριθμών */
long int b; /* μακροχρόνιος τύπος ακέραιων αριθμών */
short int c; /* σύντομος τύπος ακέραιων αριθμών */
unsigned int d; /* ανυπόγραφος τύπος ακέραιων αριθμών */
char e; /* τύπος χαρακτήρα */
float f; /* τύπος κινητής υποδιαστολής */
double g; /* διπλή κινητή υποδιαστολή ακρίβειας */

a = 1023;
b = 2222;
c = 123;
d = 1234;
e = 'X';
f = 3.14159;
g = 3.1415926535898;

printf( "\nA char is %d bytes", sizeof( char ));
printf( "\nAn int is %d bytes", sizeof( int ));
printf( "\nA short is %d bytes", sizeof( short ));
printf( "\nA long is %d bytes", sizeof( long ));

printf( "\nAn unsigned char is %d bytes",
sizeof( unsigned char ));

printf( "\nAn unsigned int is %d bytes",
sizeof( unsigned int ));

printf( "\nAn unsigned short is %d bytes",
sizeof( unsigned short ));

printf( "\nAn unsigned long is %d bytes",
sizeof( unsigned long ));

printf( "\nA float is %d bytes", sizeof( float ));

printf( "\nA double is %d bytes\n", sizeof( double ));

printf("a = %d\n", a); /* decimal output */
printf("a = %o\n", a); /* octal output */
printf("a = %x\n", a); /* hexadecimal output */
printf("b = %ld\n", b); /* decimal long output */
printf("c = %d\n", c); /* decimal short output */
printf("d = %u\n", d); /* unsigned output */
printf("e = %c\n", e); /* character output */
printf("f = %f\n", f); /* floating output */
printf("g = %f\n", g); /* double float output */

printf("\n");

printf("a = %d\n", a); /* simple int output */
printf("a = %7d\n", a); /* use a field width of 7 */
printf("a = %-7d\n", a); /* left justify in
field of 7 */

c = 5;
d = 8;

printf("a = %*d\n", c, a); /* use a field width of 5*/
printf("a = %*d\n", d, a); /* use a field width of 8 */

printf("\n");

printf("f = %f\n", f); /* simple float output */
printf("f = %12f\n", f); /* use field width of 12 */
printf("f = %12.3f\n", f); /* use 3 decimal places */
printf("f = %12.5f\n", f); /* use 5 decimal places */
printf("f = %-12.5f\n", f); /* left justify in field */

return 0;
}

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek