Το κόμμα χρησιμοποιείται συχνά στο γ ως απλό σημείο στίξης, για να χωρίσει τις μεταβλητές δηλώσεις, τα επιχειρήματα λειτουργίας, κ.λπ.... Σε ορισμένες καταστάσεις, το κόμμα ενεργεί ως χειριστής.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Ο χειριστής κομμάτων

Το κόμμα χρησιμοποιείται συχνά στο γ ως απλό σημείο στίξης, για να χωρίσει τις μεταβλητές δηλώσεις, τα επιχειρήματα λειτουργίας, κ.λπ.... Σε ορισμένες καταστάσεις, το κόμμα ενεργεί ως χειριστής.

Μπορείτε να διαμορφώσετε μια έκφραση με το χωρισμό δύο υπο- εκφράσεων με ένα κόμμα. Το αποτέλεσμα είναι το ακόλουθο:

  • Και οι δύο εκφράσεις αξιολογούνται, με την αριστερή έκφραση που αξιολογείται πρώτα.
  • Η ολόκληρη έκφραση αξιολογεί στην αξία της σωστής έκφρασης.
    Παραδείγματος χάριν, η ακόλουθη δήλωση ορίζει την αξία του β στο Χ, έπειτα αυξήσεις α, και έπειτα αυξήσεις β:
    x = (a++, b++);

Προτεραιότητα χειριστών γ (περίληψη των χειριστών γ)

Τάξη και Associativity

Χειριστές

1(left to right)

() [] -> .

2(right to left)

! ~ ++ -- * (indirection) & (address-of) (type)
sizeof + (unary) - (unary)

3(left to right)

* (multiplication) / %

4(left to right)

+ -

5(left to right)

<< >>

6(left to right)

< <= > >=

7(left to right)

= = !=

8(left to right)

& (bitwise AND)

9(left to right)

^

10(left to right)

|

11(left to right)

&&

12(left to right)

||

13(right to left)

?:

14(right to left)

= += -= *= /= %= &= ^= |= <<= >>=

15(left to right)

   ,

() is the function operator; [] is the array operator.

 

Πάρτε ένα παράδειγμα της χρήσης των χειριστών:

/* Χρήση των χειριστών */

int main()
{
int x = 0, y = 2, z = 1025;
float a = 0.0, b = 3.14159, c = -37.234;

/* incrementing */

x = x + 1; /* This increments x */
x++; /* This increments x */
++x; /* This increments x */
z = y++; /* z = 2, y = 3 */
z = ++y; /* z = 4, y = 4 */

/* decrementing */

y = y - 1; /* This decrements y */
y--; /* This decrements y */
--y; /* This decrements y */
y = 3;
z = y--; /* z = 3, y = 2 */
z = --y; /* z = 1, y = 1 */

/* arithmetic op */

a = a + 12; /* This adds 12 to a */
a += 12; /* This adds 12 more to a */
a *= 3.2; /* This multiplies a by 3.2 */
a -= b; /* This subtracts b from a */
a /= 10.0; /* This divides a by 10.0 */


/* conditional expression */

a = (b >= 3.0 ? 2.0 : 10.5 ); /* This expression */

if (b >= 3.0) /* And this expression */
a = 2.0; /* are identical, both */

else /* will cause the same */
a = 10.5; /* result. */

c = (a > b ? a : b); /* c will have the max of a or b */
c = (a > b ? b : a); /* c will have the min of a or b */

printf("x=%d, y=%d, z= %d\n", x, y, z);
printf("a=%f, b=%f, c= %f", a, b, c);

return 0;
}

και το αποτέλεσμα αυτού του προγράμματος θα επιδειχθεί στην οθόνη όπως:

x=3, y=1, z=1
a=2.000000, b=3.141590, c=2.000000

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek