Το γ που προγραμματίζει printf () και τις δηλώσεις Scanf (), τα στοιχεία από το πληκτρολόγιο παραλαμβάνεται από τη λειτουργία scanf. Με το ανωτέρω σχήμα, & (ampersand) το σύμβολο πριν από κάθε μεταβλητό όνομα είναι χειριστής που διευκρινίζει τη διεύθυνση του μεταβλητού ονόματος.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Κάτι περισσότεροι για printf () και Scanf ()

Εξετάστε τις ακόλουθες δύο printf δηλώσεις

printf(“\t %d\n”, num);
printf(“%5.2f”, fract);

στα πρώτα printf αιτήματα δήλωσης \t για τη μετατόπιση ετικεττών στην οθόνη το επιχείρημα %d λέει στο μεταγλωττιστή ότι η αξία του num πρέπει να τυπωθεί ως δεκαδικός ακέραιος αριθμός. \n αναγκάζει τη νέα παραγωγή για να αρχίσει από τη νέα γραμμή.

Στη δεύτερη printf δήλωση %5.2f λέει στο μεταγλωττιστή ότι η παραγωγή πρέπει να είναι στην κινητή υποδιαστολή, με πέντε θέσεις σε όλες και τις δύο θέσεις δεξιά του δεκαδικού σημείου. Περισσότερος για το χαρακτήρα αντίστροφων κάθετων έχει παρουσιαστεί στον ακόλουθο πίνακα:

Σταθερός

Έννοια

`\a "
`\b "
`\f "
`\n "
`\r "
`\t "
`\v "
`\ ""
`\ ""
`\;"
`\ \ "
`\0 "

Ευδιάκριτη επιφυλακή (κουδούνι)
Οπισθοδιάστημα
Τροφή μορφής
Νέα γραμμή
Επιστροφή μεταφορών
Οριζόντια ετικέττα
Κάθετη ετικέττα
Ενιαίο απόσπασμα
Διπλό απόσπασμα
Σημάδι ερώτησης
Αντίστροφη κάθετος
Αχρηστεύστε

Εξετάστε την ακόλουθη δήλωση scanf

scanf(“%d”, &num);

Το στοιχείο από το πληκτρολόγιο παραλαμβάνεται από τη λειτουργία scanf. Με το ανωτέρω σχήμα, & (ampersand) το σύμβολο πριν από κάθε μεταβλητό όνομα είναι χειριστής που διευκρινίζει τη διεύθυνση του μεταβλητού ονόματος.

Με να κάνει αυτό, η εκτέλεση σταματά και περιμένει την αξία του μεταβλητού num που δακτυλογραφείται. Όταν η αξία ακέραιων αριθμών εισάγεται και το επιστροφής πλήκτρο πιέζεται, οι εισπράξεις υπολογιστών στην επόμενη δήλωση. Οι κώδικες σχήματος scanf και printf παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:

Κώδικας

Διαβάζει...

%c
%d
%e
%f
%g
%h
%i
%o
%s
%u
%x

Ενιαίος χαρακτήρας
Δεκαδικός ακέραιος αριθμός
Αξία κινητής υποδιαστολής
Αξία κινητής υποδιαστολής
Αξία κινητής υποδιαστολής
Κοντός ακέραιος αριθμός
Δεκαδικός, δεκαεξαδικός ή οκταδικός ακέραιος αριθμός
Οκταδικός ακέραιος αριθμός
Σειρά
Ανυπόγραφος δεκαδικός ακέραιος αριθμός
Δεκαεξαδικός ακέραιος αριθμός


Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek