Σε αυτό το παράδειγμα, όλες οι συγκρίσεις εξετάζουν μια ενιαία μεταβλητή αποκαλούμενη αποτέλεσμα. Σε άλλες περιπτώσεις, κάθε δοκιμή μπορεί να περιλάβει διαφορετικό έναν μεταβλητό ή κάποιο συνδυασμό δοκιμών. Το ίδιο σχέδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με περισσότερους ή λιγότερο άλλο εάν, και τελικό μόνο αλλιώς μπορεί να αφεθεί έξω.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr

Αυτή η εργασία από διάφορες συγκρίσεις απότομου πεσίματος. Μόλις ένας από αυτούς δίνει ένα αληθινό αποτέλεσμα, η ακόλουθος δήλωση ή ο φραγμός εκτελείται, και καμία περαιτέρω σύγκριση δεν εκτελείται. Στο ακόλουθο παράδειγμα απονέμουμε τους βαθμούς ανάλογα με το αποτέλεσμα διαγωνισμών.

if (result <=100 && result >= 75)
printf("Passed: Grade A\n");
else if (result >= 60)
printf("Passed: Grade B\n");
else if (result >= 45)
printf("Passed: Grade C\n");
else
printf("Failed\n");

Σε αυτό το παράδειγμα, όλες οι συγκρίσεις εξετάζουν μια ενιαία μεταβλητή αποκαλούμενη αποτέλεσμα. Σε άλλες περιπτώσεις, κάθε δοκιμή μπορεί να περιλάβει διαφορετικό έναν μεταβλητό ή κάποιο συνδυασμό δοκιμών. Το ίδιο σχέδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με περισσότερους ή λιγότερο άλλο εάν, και τελικό μόνο αλλιώς μπορεί να αφεθεί έξω.

Εξαρτάται από τον προγραμματιστή να επινοηθεί η σωστή δομή για κάθε πρόβλημα προγραμματισμού. Για να καταλάβει καλύτερα τη χρήση εάν αλλιώς δείτε το παράδειγμα

#include <stdio.h>

int main()
{
int num;

for(num = 0 ; num < 10 ; num = num + 1)
{
if (num == 2)
printf("num is now equal to %d\n", num);

if (num < 5)
printf("num is now %d, which is less than 5\n",
num);
else
printf("num is now %d, which is greater than 4\n",
num);

} /* end of for loop */

return 0;
}

Αποτέλεσμα του προγράμματος

num is now 0, which is less than 5
num is now 1, which is less than 5
num is now equal to 2
num is now 2, which is less than 5
num is now 3, which is less than 5
num is now 4, which is less than 5
num is now 5, which is greater than 4
num is now 6, which is greater than 4
num is now 7, which is greater than 4
num is now 8, which is greater than 4
num is now 9, which is greater than 4

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek