Η πρώτη γραμμή αναγκάζει το μεταγλωττιστή για να διατηρήσει ένα διάστημα στη μνήμη για έναν ακέραιο αριθμό. Η δεύτερη γραμμή λέει στο μεταγλωττιστή για να διατηρήσει το διάστημα για να αποθηκεύσει έναν δείκτη. Ένας δείκτης είναι μια θέση αποθήκευσης για μια διεύθυνση. Η τρίτη γραμμή πρέπει να υπενθυμίσει σε σας οι δηλώσεις scanf.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Εξετάστε τις ακόλουθες δηλώσεις:

int var_x;
int* ptrX;
var_x = 6;
ptrX = &var_x;
*ptrX = 12;
printf("value of x : %d", var_x);

Η πρώτη γραμμή αναγκάζει το μεταγλωττιστή για να διατηρήσει ένα διάστημα στη μνήμη για έναν ακέραιο αριθμό. Η δεύτερη γραμμή λέει στο μεταγλωττιστή για να διατηρήσει το διάστημα για να αποθηκεύσει έναν δείκτη.

Ένας δείκτης είναι μια θέση αποθήκευσης για μια διεύθυνση. Η τρίτη γραμμή πρέπει να υπενθυμίσει σε σας οι δηλώσεις scanf. Ο χειριστής διευθύνσεων "&" λέει στο μεταγλωττιστή για να πάει στη θέση που αποθήκευσε var_x, και δίνει έπειτα τη διεύθυνση της θέσης αποθήκευσης σε ptrX.

Ο αστερίσκος * μπροστά από μια μεταβλητή λέει στο μεταγλωττιστή στο dereference ο δείκτης, και πηγαίνει στη μνήμη. Κατόπιν μπορείτε να κάνετε τις αναθέσεις στη μεταβλητή που αποθηκεύεται σε εκείνη την θέση. Μπορείτε να παραπέμψετε μια μεταβλητή και να έχετε πρόσβαση στα στοιχεία της μέσω ενός δείκτη. Δείτε ένα παράδειγμα των δεικτών:

/* απεικόνιση της χρήσης δεικτών */
#include <stdio.h>

int main()
{

int index, *pt1, *pt2;

index = 39; /* any numerical value */
pt1 = &index; /* the address of index */
pt2 = pt1;

printf("The value is %d %d %d\n", index, *pt1, *pt2);

*pt1 = 13; /* αυτό αλλάζει την αξία του δείκτη */

printf("The value is %d %d %d\n", index, *pt1, *pt2);

return 0;
}

Η παραγωγή του προγράμματος θα επιδειχθεί ως εξής:

The value is 39 39 39
The value is 13 13 13

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek