Δείτε ένα άλλο παράδειγμα για να καταλάβετε καλύτερα τη χρήση των δεικτών

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Δείτε ένα άλλο παράδειγμα για να καταλάβετε καλύτερα τη χρήση των δεικτών:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{

char strg[40], *there, one, two;
int *pt, list[100], index;

strcpy(strg, "This is a character string.");

/* η λειτουργία strcpy () είναι να αντιγράψει μια σειρά σε άλλη που θα διαβάσουμε για την strcpy λειτουργία () στο τμήμα σειράς αργότερα */

one = strg[0]; /* one and two are identical */
two = *strg;

printf("The first output is %c %c\n", one, two);

one = strg[8]; /* one and two are identical */
two = *(strg+8);

printf("The second output is %c %c\n", one, two);

there = strg+10; /* strg+10 is identical to &strg[10] */

printf("The third output is %c\n", strg[10]);
printf("The fourth output is %c\n", *there);

for (index = 0 ; index < 100 ; index++)

list[index] = index + 100;
pt = list + 27;

printf("The fifth output is %d\n", list[27]);
printf("The sixth output is %d\n", *pt);

return 0;
}

Η παραγωγή του προγράμματος θα είναι όπως αυτό:

The first output is T T
The second output is a a
The third output is c
The fourth output is c
The fifth output is 127
The sixth output is 127

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek