Μια σειρά μπορεί να έχει περισσότερες από μια διαστάσεις. Με την άδεια της σειράς για να υπάρξουν περισσότερες από μια διαστάσεις παρέχει τη μεγαλύτερη ευελιξία. Παραδείγματος χάριν, οι υπολογισμοί με λογιστικό φύλλο (spreadsheet) στηρίζονται σε μια διαστατική σειρά δύο μια σειρά για τις σειρές, και μια σειρά για τις στήλες.

Data Recovery PRO DATA DOCTOR

Home | Order Online | Downloads | Contact Us | Software Knowledgebase

it | es | pt | fr | de | jp | kr | cn | ru | nl | gr


Πολυδιάστατες σειρές

Μια σειρά μπορεί να έχει περισσότερες από μια διαστάσεις. Με την άδεια της σειράς για να υπάρξουν περισσότερες από μια διαστάσεις παρέχει τη μεγαλύτερη ευελιξία. Παραδείγματος χάριν, οι υπολογισμοί με λογιστικό φύλλο (spreadsheet) στηρίζονται σε μια διαστατική σειρά δύο μια σειρά για τις σειρές, και μια σειρά για τις στήλες.

Το ακόλουθο παράδειγμα χρησιμοποιεί μια δύο διαστατική σειρά με δύο σειρές, κάθε μια που περιέχει πέντε στήλες:

#include <stdio.h>
int main()
{
/* Declare a 2 x 5 multidimensional array */

int x[2][5] = { {1, 2, 3, 4, 5},
{2, 4, 6, 8, 10} };
int row, column;
/* Display the rows */

for (row=0; row<2; row++)
{

/* Display the columns */
for (column=0; column<5; column++)

printf("%d\t", x[row][column]);
putchar('\n');
}
return 0;
}

Η παραγωγή αυτού του προγράμματος θα επιδειχθεί ως εξής:

1          2          3          4          5         
2          4          6          8          10

 

Sample Chapters from book DATA RECOVERY WITH AND WITHOUT PROGRAMMING by Author Tarun Tyagi
Data Recovery with & without Programming


Publishers of the Book
Number of Pages
ISBN
Price of the Book


BPB Publications, New Delhi, India
540
81-7656-922-4
$69.00 (Including Shipping Charges, Cost of Book and Other expenses, Free Source Code CD included with the Book)

Buy Data recovery Book

Previous page

page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

 
 

page 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37

 
 

page 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

 
 

page 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Next page

© Copyright 2002-2005 DataDoctor.Biz

Home | Contact us | Downloads | Services | Resources | Terms and conditions | Site map

Website Data Recovery | recuperación de Datos | Récupération de données | Datenrettung | Recupero dati | データ復旧 | 데이터 복구 | 数据恢复 | Восстановление данных | De terugwinning van gegevens | Ανάκτηση δεδομένων
Sitemap Site map1 2 3 4 | Spanish1 2 3 | French1 2 3 | German1 2 3 | Italian1 2 3 | Portuguese1 2 3 | Japanese1 2 3 | Korean1 2 3 | Chinese1 2 3 | Russian1 2 3 | Dutch1 2 3 | Greek1 2 3
Data Recovery Book English | Spanish | French | German | Italian | Portuguese | Japanese | Korean | Chinese | Russian | Dutch | Greek